Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Der er truffet følgende afgørelser iht. Miljøbeskyttelsesloven:

  • Afgørelse om biaktivitet på Østrupvej 12, 7130 Juelsminde
    Hedensted Kommune har i forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrbrugloven til udvidelse af produktionsarealet på Østrupvej 12, 7130 Juelsminde, hvor der er en eksisterende malkekvægsbesætning, ligeledes truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven  § 21 og miljøbeskyttelseslovens § 19 til biaktiviteten opvarmning af beboelse med varme fra mælkekølingsanlæg.
    Se afgørelsen
    Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 28. september 2022.

Høring:

I øjeblikket ingen aktuelle høringer