Miljøbeskyttelsesloven

Her kan du se tilladelser iht. Miljøbeskyttelsesloven.

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af multibane samt nedsivning af overfladevand indeholdende forurenende stoffer fra multibanen på Lindved Skole, matr. nr. 3s, Lindved By, Sindbjerg, Sognegårdsvej 1, 7100 Vejle.
Se tilladelse
Se dokument vedrørende migration
Se VVM-screening
Klagefristen udløber den 13. marst 2019