Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

Etablering af minivådområde ved Hyllerødvej 4B, 8783 Hornsyld.
Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til, at der kan etableres et minivådområde på matr. nr. 14d, 14c og 22c Nebsager By, Nebsager, Hyllerødvej 4B, 8783 Hornsyld.

Der meddeles følgende tre afgørelser:
Tilladelse efter vandløbslovens § 17 til at omlægge markdræn
Landzonetilladelse efter planlovens § 35 til etablering af bassiner og terrænregulering
Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse

Formålet med minivådområdet er, at fjerne næringsstoffer fra drænvand. 

Eventuelle bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 20. maj 2021.
Se udkast til tilladelse

Rørlægning af 200 meter privat vandløb på Lundgårdsvej mellem matr. nr. 9g, Nebel by, Rårup og 1bs, Møgelkær hgd, Rårup
Ansøger ønsker at rørlægge 200 meter privat vandløb. Vandløbet er allerede rørlagt både op og nedstrøms projektstrækningen.

Hedensted Kommune forventer, at meddele tilladelse efter vandløbslovens § 17 til projektet.
Hedensted Kommune forventer samtidig, at træffe afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse.  

Eventuelle bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 18. maj 2021.
Se udkast til tilladelse 

Der er truffet følgende afgørelser:

Tilladelse til at udskifte rørunderføring i Krollerup Bæk ved Hedevej 9, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven til at udskifte den eksisterende rørunderføring ved Krollerup Bæk/Hedevej.
Der træffes samtidig afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse.
Det eksisterende cementrør hvori Krollerup Bæk løber under Hedevej er revnet og delvist faldet sammen. Røret erstattes af et mere robust betonbygværk.
Arbejdet berører matr.nr. 1e, 1h og 4m, Krollerup By, Ø. Snede.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 27. maj 2021