Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et 0,23 ha stort minivådområde på matr.nr. 1b Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård.

Kommunen forventer at meddele tilladelse efter Vandløbsloven til det ansøgte projekt. Kommunen forventer også at træffe afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om VVM-undersøgelse.

Eventuelle bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 13. august 2019.

For yderligere oplysninger, kontakt Team Vand og Natur på telefon 7975 5000.

Se udkast til tilladelse til etablering af minivådområde

Se udkast til afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om VVM-undersøgelse

Der er truffet følgende afgørelser:

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplan 98, Lindved Skovby og lokalplan 1117, Tæt-lav boligområde ved Thyras Vænge. 
Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen. Det betyder, at beboere inden for delområde I fremover ikke skal ansøge om dispensation fra skovbyggelinjen, når de søger om byggetilladelse til byggeri.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Du kan ikke klage over Miljøstyrelsens afgørelse.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.