Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:  

Høring i forbindelse med etablering af overkørsel over Gudenå. Matr. Nr. 4g Ørnsholt By, Ø. Nykirke, 1d og 2a Møllerup By, Hammer. 
Hedensted Kommune og Vejle kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere overkørsel over Gudenå, på matrikel 4g Ørnsholt By, Ø. Nykirke, og 1d og 2a Møllerup By, Hammer. Hedensted Kommune og Vejle Kommune forventer at meddele tilladelse til projektet.
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 5 marts 2020.
Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse efter vandløbsloven til regulering af vandløb, samt afgørelse om ingen VVM-pligt.
Se reguleringstilladelse efter vandløbsloven 
Se afgørelse om ingen VVM-pligt 

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation fra § 3, samt dispensation fra åbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje, til reduktion af mose pga. sikring af vejskråning, Ørumvej 19, 8721 Daugård. Samt landzonetilladelse til etablering af ny sø til erstatning for reduktion af mose, matr.nr. 31b, Boring By, Hvirring
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 26. marts 2020

Tilladelse til etablering af brinksikring på Lystrupvej 30, 8723 Løsning matr.nr. 5p Ølsted By, Ølsted
Hedensted kommune har meddelt tilladelse til etablering af brinksikring efter Vandløbsloven samt truffet afgørelse om ingen VVM-pligt.
Se reguleringstilladelse efter Vandløbsloven
Se afgørelse om ingen VVM-pligt
Klagefristen udløber den 26 marts 2020

Dispensation til oprensning af Vejdirektoratets regnvandsbassin matr.nr. 7000t, Løsning By, Løsning
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 26. marts 2020

Tilladelse til etablering af minivådområde på Nørremarksvej 6, 8721 Daugård, matr.nr. 1b Ørum By, Ørum.
Hedensted kommune har meddelt tilladelse til etablering af minivådområde efter Vandløbsloven samt meddelt landzonetilladelse.
Se landzonetilladelse
Se reguleringstilladelse efter Vandløbsloven
Klagefristen udløber den 12 marts 2020

Dispensation efter § 3 til etablering af overkørsel over Gudenå, Matr. Nr. 4g Ørnsholt By, Ø. Nykirke, 1d og 2a Møllerup By, Hammer.
Se dispensation og klagevejledning
Klagefristen udløber den 5. marts 2020 

Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Hedensted Kommune
Kystdirektoratet har truffet afgørelse om at ansøgningen om ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen på/ved Juelsminde Havn og Snaptun Havn imødekommes delvist.

Juelsminde Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer samt på det ansøgte strandareal øst for campingpladsen, da der her er fornødne landskabelige sammenhænge mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
87pm, 87ic, 102, 87ne, 87c og 87qr samt del af matr.nr. 87rb og 97a Klakring By, Klakring
Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer ved Ny Marina og Sandbjerg Marina, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer: 87ra, 87pv, 87 id, 87ih, 87hy, 87ht, 87hu, 87hk, 87l, 87pc, 87pb, 87pa, 87oæ, 87oø, 87ov, 87cz og 87dg Klakring By, Klakring

Snaptun Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer, da der her er den fornødne landskabelige sammenhæng mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
44a, 45, 7000g og 46 samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud
Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer mellem lystbådehavnen og jollehavnen, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme og sommerhuse. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer: 14ab, 14g, 11o, 11u, 11c, 11e, 11b, 11al, 19h og 11bv samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud

Kommunen skal offentliggøre Kystdirektoratets afgørelse, jf. § 6, stk. 2 og stk. 3, nr. 1-2 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Afgørelser truffet efter Naturbeskyttelseslovens §69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra modtagelsen af afgørelse, jf. §88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.
Afgørelse er modtaget den 11. december 2019