Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere minivådområde på matr. nr. 4a Breth By, Barrit på Brølbæk 32, 7150 Barrit.
Minivådområdet skal i en periode på 10 år fjerne næringsstoffer fra drænvandet i et 36 ha drænopland (marker).
Hedensted Kommune agter at fremme sagen og forventer at meddele tilladelse efter vandløbsloven m.fl. til etablering af minivådområdet.
Udkast til tilladelse efter vandløbsloven m.fl. samt udkast til afgørelse om ingen VVM-pligt ses her:
Se udkast til tilladelse
Se udkast til VVM afgørelse
For yderligere oplysninger i sagen kan Sune Mikkelsen kontaktes på tlf. 7975 5669 eller mail sune.mikkelsen@hedensted.dk.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 3. december 2018.

 

Der er truffet følgende afgørelser:

Tilladelse til regulering af markdræn i forbindelse med etablering af minivådområde - Brølbæk 32, 7150 Barrit
Hedensted Kommune har den 5. december 2018 meddelt tilladelse til, at markdræn på Brølbæk 32 kan reguleres i forbindelse med etablering af et minivådområde. Minivådområdet skal fjerne kvælstof og fosfor fra drænvand fra et 36 ha drænopland, og vil få et vandspejlsareal på ca. 0,36 ha.
Samtidig er der truffet afgørelse om, at reguleringen af markdrænet ikke udløser krav om VVM-vurdering og -tilladelse.
Se tilladelse
Se VVM afgørelse
Klagefristen udløber den 2. januar 2019

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for Lokalplan 1104 - Lille Dalby Bakker

Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen. Det betyder, at beboere inden for delområde I fremover ikke skal ansøge om dispensation fra skovbyggelinjen, når de søger om byggetilladelse til byggeri.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Du kan ikke klage over Miljøstyrelsens afgørelse.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

 

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk