Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:  

Høring i forbindelse etablering af minivådområde på Bråvej 20, 8781 Stenderup
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et minivådområde på matrikel 10b Stenderup By, Stenderup, 5l Brå By, Stenderup, 9v Stenderup By, Stenderup og 7k Stenderup By, Stenderup. Bråvej 20 8781 Stenderup. Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til projektet.

Se landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se reguleringstilladelse efter vandløbsloven 

Hedensted Kommune forventer at meddele landzonetilladelse og afgørelse om ingen VVM-pligt, samt tilladelse efter vandløbsloven til regulering af markdræn. 

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 7 januar 2020. 

Høring i forbindelse med etablering af bro over Gudenåen
Hedensted Kommunes byråd har besluttet, at broen over Gudenåen ved Aagade/Bredgade, 7160 Tørring skal udskiftes.

Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse efter Vandløbsloven til projektet.
Se udkast til tilladelse

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 2. januar 2020.

Høring i forbindelse etablering af minivådområde på Bråskovvej 2B, 8781 Stenderup
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et minivådområde på matr.nr. 11s Sdr. Bjerre By, Bjerre, Bråskovvej 2B, 8781 Stenderup. Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til projektet. 

Se landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se reguleringstilladelse efter Vandløbsloven

Hedensted Kommune forventer at meddele landzonetilladelse og afgørelse om ingen VVM-pligt, samt tilladelse efter Vandløbsloven til regulering af markdræn.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted kommune i hænde senest den 31 december 2019.

Høring i forbindelse etablering af minivådområde på Hedenstedvej 54, 8781 Stenderup
Hedensted kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et minivådområde på matr.nr. 6m Stenderup By, Stenderup, Hedenstedvej 54, 8781 Stenderup. Hedensted kommune forventer at meddele tilladelse til projektet.

Se landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se reguleringstilladelse efter Vandløbsloven

Hedensted kommune forventer at meddele landzonetilladelse og afgørelse om ingen VVM-pligt, samt tilladelse efter Vandløbsloven til regulering af markdræn.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted kommune i hænde senest den 31 december 2019

Høring i forbindelse etablering af minivådområde på Ny Ørumvej 3, 8721 Daugård
Hedensted kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et minivådområde på matr.nr. 17e og 16c Ørum By, Ørum, Ny Ørumvej 3, 8721 Daugård. Hedensted kommune forventer at meddele tilladelse til projektet.

Se landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt 
Se reguleringstilladelse efter Vandløbsloven 

Hedensted Kommune forventer at meddele landzonetilladelse og afgørelse om ingen VVM-pligt, samt tilladelse efter Vandløbsloven til regulering af markdræn.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted kommune i hænde senest den 10. december 2019.

Der er truffet følgende afgørelser:

Tilladelse til at regulere et vandløb samt etablere en 20 m bred overkørsel mellem to marker

Hedensted Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 17 at regulere et vandløb samt etablere en ca. 20 meter bred overkørsel mellem to marker.
Overkørslen etableres i skel mellem matr. nr. 3d Bjerregård Hgd., Åle, Bjerggårdsvej 13L, 7160 Tørring og matr. nr. 5k Bjerregård Hgd., Åle, Bjerggårdsvej 12L, 7160 Tørring. 

Se Tilladelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 9. januar 2020.

 

Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om at ansøgningen om ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen på/ved Juelsminde Havn og Snaptun Havn imødekommes delvist.

Juelsminde Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer samt på det ansøgte strandareal øst for campingpladsen, da der her er fornødne landskabelige sammenhænge mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
87pm, 87ic, 102, 87ne, 87c og 87qr samt del af matr.nr. 87rb og 97a Klakring By, Klakring

Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer ved Ny Marina og Sandbjerg Marina, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer:
87ra, 87pv, 87 id, 87ih, 87hy, 87ht, 87hu, 87hk, 87l, 87pc, 87pb, 87pa, 87oæ, 87oø, 87ov, 87cz og 87dg Klakring By, Klakring

Snaptun Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer, da der her er den fornødne landskabelige sammenhæng mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
44a, 45, 7000g og 46 samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud

Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer mellem lystbådehavnen og jollehavnen, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme og sommerhuse. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer:
14ab, 14g, 11o, 11u, 11c, 11e, 11b, 11al, 19h og 11bv samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud

Kommunen skal offentliggøre Kystdirektoratets afgørelse, jf. § 6, stk. 2 og stk. 3, nr. 1-2 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Afgørelser truffet efter naturbeskyttelseslovens §69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra modtagelsen af afgørelse, jf. §88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelse er modtaget den 11. december 2019

 

Dispensation til udskiftning af bro over Gudenåen, Aagade - Bredgade, 7160 Tørring
Se dispensation og klagevejledning
Klagefristen udløber den 27. december 2019