Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

 • Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at åbne rørlagt strækning af tilløb til Glud Bæk (Fiskbæk) ved Stourupvej 1, Glud, 7130 Juelsminde samt afgørelse om, at projektet ikke udløser VVM-pligt
  Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at åbne en ca. 110 meter rørlagt vandløbsstrækning på matr.nr. 6a, Glud By, Glud, som derefter skal løbe i et mere naturligt forløb på terræn henover et beskyttet engareal. I forbindelse med projektet er der givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper, da åbningen af vandløbet vurderes at forbedre naturkvaliteten for både vandløb og engareal. Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til det ansøgte projekt og samtidigt træffe afgørelse om, at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse og tilladelse.
  Se udkast til tilladelsen
  Eventuelle bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 25. november 2020

 • Høring i forbindelse med ansøgning om omlægning af tørledning ved Haremarksvej 76, 8723 Løsning samt afgørelse om at projektet ikke kræver VVM-undersøgelse og –tilladelse
  Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at omlægge en tørledning på matr.nr. 12al, Løsning By, Løsning. Ledningen er et overløb fra en sø på matr.nr. 1fu, Løsning By, Løsning.
  Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til det ansøgte projekt og samtidigt træffe afgørelse om, at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse og –tilladelse.
  Se udkast til tilladelsen
  Eventuelle bemærkninger i sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 10. november 2020

Der er truffet følgende afgørelser:

 • Tilladelse til at åbne 225 m rørlagt vandløbsstrækning på Sønderskovvej 5 A-B-C, 8721 Daugård, samt afgørelse om ingen VVM-pligt
  Hedensted kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven §17 til at restaurere/regulere ca. 225 m vandløbsstrækning, hvor et rørført vandløb åbnes op på terræn samt etablering af en overkørsel på ca. 30 m i begge ender af strækningen på matr. nr. 1a, Ørumgård Hgd., Ørum, Sønderskovvej 5 A-B-C, 8721 Daugård. 
  Der er samtidig meddelt tilladelse til etablering af et sandfang.
  Der er ligeledes truffet afgørelse om at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse og –tilladelse.
  Se afgørelsen
  Der kan klages over de to afgørelser i 4 uger.
  Klagefristen udløber den 23. december 2020

 • Tilladelse til at rørlægge 105 meter vandløb på Skævlundvej 18c, Rårup, 7130 Juelsminde, samt afgørelse om ingen VVM-pligt
  Hedensted Kommune har meddelt tilladelse til at rørlægge en ca. 105 m vandløbsstrækning på Skævlundvej 18c, 7130 Juelsminde, matr. nr.  1d, Skævlund By, Rårup. Vandløbet har udløb til Skjold Å, station 4950,  ca. 450 m nedstrøms projektstrækningen. Formålet med rørlægningen er at kunne terrænregulere en slugt mellem to marker på den nævnte matrikel, så slugten kan opdyrkes.
  Opfyldningen af slugten kræver ikke særskilt tilladelse.
  Der træffes samtidig afgørelse om at projektet ikke kræver VVM-undersøgelse og –tilladelse.
  Der kan klages over de to afgørelser i 4 uger.
  Klagefristen udløber den 1. december 2020.
  Se afgørelsen