Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:

Høring af tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt af Skelbæk
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning fra Østjysk Vandløbsrestaureringsforening om tilladelse til at etablere 8 gydestryg, udlægning af strømsten og dødt ved (rødel) samt udplantning af vandplanter.
Se ansøgning
Se udkast til tilladelse
Indsigelser eller bemærkninger til sagen sendes til naturogmiljo@hedensted.dk.
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 7. juni 2018.
For yderligere oplysninger i sagen, kontakt Sune Mikkelsen, tlf. 7975 56 69
e-mail: sune.mikkelsen@hedensted.dk.

Høring af etablering af ny vandløbsbrink
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at fjerne trærødder og etablere en ny vandløbsbrink på en ca. 60 m lang strækning på matr. nr. 10a Ø. Bisholt By, Glud, Øster Bisholtvej 9, 7130, Juelsminde.
Den nye brink vil blive etableret med marksten. Arbejdet vil blive udført i forbindelse med opførelsen af et nyt hus på ejendommen i sommeren 2018.
Indsigelser eller bemærkninger til sagen sendes til naturogmiljo@hedensted.dk.
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 3. maj 2018.
For yderligere oplysninger i sagen, kontakt Sune Mikkelsen, tlf. 7975 56 69
e-mail: sune.mikkelsen@hedensted.dk

Høring af tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt af Stourup Bæk
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning fra Østjysk Vandløbsrestaureringsforening om tilladelse til et mindre vandløbsrestaureringsprojekt på en strækning af Stourup Bæk. Projektet består af udlægning af 12 gydebanker, skjulesten og dødt ved (rødel) samt udplantning af vandplanter.
Høringssvar og spørgsmål rettes til naturogmiljo@hedensted.dk
Se ansøgning
Se udkast til afgørelse
Høringsfristen udløber den 22. maj 2018

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til udlægning af gydegrus, skjulesten og stykker af træ samt udplantning af vandplanter i Skelbæk. 
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 15. maj 2018

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til vandløbsrestaureringsprojekt af Stourup Bæk.
Hedensted Kommune meddeler i henhold til Naturbeskyttelsesloven1 dispensation fra § 3-beskyttelse af Stourup Bæk.
Hedensted Kommune har modtaget ansøgning fra Østjysk Vandløbsrestaureringsforening om tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt af Stourup Bæk. Projektområdet er en ca. 900 meter lang strækning fra Stourupvej til vandløbets udløb i Kællingegrøften. Projektet omfatter udlægning af gydegrus, skjulesten og stykker af træ (dødt ved) samt udplantning af vandplanter.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. maj 2018 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk