Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

 • Høring i forbindelse med lovliggørende tilladelse til at etablere en ca. 150 m lang vandløbsstrækning med overkørsel samt omlægning af hoveddræn på matr.nr. 31b Boring By, Hvirring, Stenkærgård 27-55, 8763 Rask Mølle. Kommunen forventer samtidig at træffe afgørelse om, at etablering af regnvandbassin, vandløb, overkørsel og omlægning af hoveddræn på matr.nr. 31b Boring By, Hvirring ikke kræver en VVM-redegørelse
  Hedensted Kommune har besluttet at udstykke området Stenkærgård ved Rask Mølle. I den forbindelse blev der i sommeren og efteråret 2020 etableret et 6.000 m2 regnvandsbassin, 150 m vandløb der forbinder regnvandsbassin til det eksisterende vandløb Tilløb til Møllebækken. Der blev samtidig etableret en overkørsel over det nye vandløb, og et hoveddræn blev omlagt for at give plads til regnvandsbassinet. Projektområdet har indtil 2020 været dyrket mark.

  Hedensted Kommune forventer at meddele en lovliggørende tilladelse efter Vandløbsloven til projektet. Kommunen forventer samtidig at træffe afgørelse efter Miljøvurderingsloven om, at projektet samt etablering af de tilhørende 6.000 m² store regnvandsbassin ikke kræver en VVM-redegørelse.

  Eventuelle bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 12. februar 2021.

  Se udkast til de to afgørelser

Der er truffet følgende afgørelser:

 • Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fortidsminde til etablering af 2 vandledninger og fiberkabel, ved Rundhøj med fredningsnummer 30112 og med Sted- og lokalitetsnr.: 170406-6.

  Ledninger og kabel føres over matr.nr. 8c Løsning By, Løsning, samt 3i og 7000h Løsning By, Løsning. 
  Klagefristen udløber den 25. marts 2021.
  Se afgørelsen

 • Tilladelse efter vandløbsloven til at omlægge dræn væk fra skel ved Grønlund og Østergårdsvej 8 i Tørring samt afgørelse om at projektet ikke kræver VVM-redegørelse. 

  Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til at omlægge et dræn i skel mellem ejendommene matr. nr. 6ax, 6av, 6au, 6at, 6an, 6am, 6al Tørring By, Tørring (Grønlund 12, 14, 16, 32, 34, 36 og 38) vest for skel og ejendommen matr. nr. 6q Tørring By, Tørring (Østergårdsvej 8) øst for skel.

  Drænet flyttes 2-4 meter øst for skel, ind på marken, matr. nr. 6q Tørring By, Tørring. 

  Der træffes samtidig afgørelse om at omlægningen af drænet ikke kræver en VVM-redegørelse. 

  Klagefristen udløber den 9. marts 2021. 
  Se afgørelsen