Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Der er truffet følgende afgørelser:

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for Lokalplan 1104 - Lille Dalby Bakker

Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen. Det betyder, at beboere inden for delområde I fremover ikke skal ansøge om dispensation fra skovbyggelinjen, når de søger om byggetilladelse til byggeri.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Du kan ikke klage over Miljøstyrelsens afgørelse.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

 

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk