Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:  

Høring i forbindelse med tilladelse til at regulere Søkjær Grøft, matr.nr. 91a og 20ak Klakring By, Klakring, Storstranden 1, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har fra Hedensted Spildevand A/S modtaget en ansøgning om tilladelse til at regulere Søkjær Grøft i Juelsminde.
Et vandløbssving ønskes afrundet, så afvandingen forbedres i peak-situationer. Samtidig ønskes etableret en 30 m Ø 80 cm bypass-ledning i samme sving.
Hedensted Kommune forventer at meddele tilladelse til det ansøgte projekt.
Kommunen har screenet projektet i forhold til en række miljøforhold (VVM-screening), og har vurderet, at projektet ikke kræver en VVM-undersøgelse og-tilladelse.
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 9. juni 2020.
Se udkast til tilladelse efter Vandløbsloven samt afgørelse om at projektet ikke kræver VVM-undersøgelse og –tilladelse

Der er truffet følgende afgørelser:

Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om at ansøgningen om ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen på/ved Juelsminde Havn og Snaptun Havn imødekommes delvist.

Juelsminde Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer samt på det ansøgte strandareal øst for campingpladsen, da der her er fornødne landskabelige sammenhænge mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
87pm, 87ic, 102, 87ne, 87c og 87qr samt del af matr.nr. 87rb og 97a Klakring By, Klakring
Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer ved Ny Marina og Sandbjerg Marina, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer: 87ra, 87pv, 87 id, 87ih, 87hy, 87ht, 87hu, 87hk, 87l, 87pc, 87pb, 87pa, 87oæ, 87oø, 87ov, 87cz og 87dg Klakring By, Klakring

Snaptun Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer, da der her er den fornødne landskabelige sammenhæng mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
44a, 45, 7000g og 46 samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud
Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer mellem lystbådehavnen og jollehavnen, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme og sommerhuse. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer: 14ab, 14g, 11o, 11u, 11c, 11e, 11b, 11al, 19h og 11bv samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud

Kommunen skal offentliggøre Kystdirektoratets afgørelse, jf. § 6, stk. 2 og stk. 3, nr. 1-2 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Afgørelser truffet efter Naturbeskyttelseslovens §69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra modtagelsen af afgørelse, jf. §88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.
Afgørelse er modtaget den 11. december 2019