Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en 20 m lang overkørsel mellem to marker syd for Bjerggårdsvej, på matr. nr. 3d Bjerregård Hgd., Åle, Bjerggårdsvej 13L, 7160 Tørring og matr. nr. 5k Bjerregård Hgd., Åle, Bjerggårdsvej 12L, 7160 Tørring.
Overkørslen etableres over en grøft, hvor der i dag er udledning fra et markdræn. Med overkørslen er det ikke nødvendigt for markmaskiner at benytte Bjerggårdsvej, når der køres mellem de to nabomarker.

Hedensted Kommune har besluttet at fremme sagen, og forventer at meddele tilladelse efter Vandløbsloven til det ansøgte projekt.

På baggrund af en VVM-screening forventer kommunen også at træffe afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om VVM-undersøgelse.

Eventuelle bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 24. oktober 2019.

For yderligere oplysninger, kontakt Team Vand og Natur på telefon 79 75 50 00.
Hedensted Kommune gør opmærksom på retten til aktindsigt.

Se udkast til tilladelse til etablering af overkørsel
Se udkast til afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om VVM-undersøgelse

 

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et 0,23 ha stort minivådområde på matr.nr. 1b Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 6, 8721 Daugård.

Kommunen forventer at meddele tilladelse efter Vandløbsloven til det ansøgte projekt. Kommunen forventer også at træffe afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om VVM-undersøgelse.

Eventuelle bemærkninger til sagen skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 13. august 2019.

For yderligere oplysninger, kontakt Team Vand og Natur på telefon 79 75 50 00.

Se udkast til tilladelse til etablering af minivådområde

Se udkast til afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om VVM-undersøgelse

Der er truffet følgende afgørelser:

Tilladelse til oprensning og udvidelse af sø, Asløkke Skolevej 6, 7130 Juelsminde, matr.nr. 48f Kirkholm By, As
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 24. september 2019

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplan 98, Lindved Skovby og lokalplan 1117, Tæt-lav boligområde ved Thyras Vænge. 
Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen. Det betyder, at beboere inden for delområde I fremover ikke skal ansøge om dispensation fra skovbyggelinjen, når de søger om byggetilladelse til byggeri.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Du kan ikke klage over Miljøstyrelsens afgørelse.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.