Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser i høring

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation til opførelse af shelter indenfor Natura 2000-område, matr.nr. 1bo, Uldum By, Uldum, Kærvejen 70, 7171 Uldum
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 16. juli 2019

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for lokalplan 98, Lindved Skovby og lokalplan 1117, Tæt-lav boligområde ved Thyras Vænge. 
Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen. Det betyder, at beboere inden for delområde I fremover ikke skal ansøge om dispensation fra skovbyggelinjen, når de søger om byggetilladelse til byggeri.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Du kan ikke klage over Miljøstyrelsens afgørelse.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.