Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring: 

I øjeblikket ingen aktuelle tilladelser i høring

Der er truffet følgende afgørelser:

Tilladelse til etablering af gydestryg mm. i Skelbæk samt afgørelse om at projektet ikke er omfattet af reglerne om miljøvurdering (VVM)
Hedensted Kommune og Horsens Kommune har den 15. juni 2018 meddelt tilladelse til, at der kan etableres 8 gydestryg i Skelbæk. Samtidig må der udlægges strømsten og dødt ved (rødel stammer), og der må udsættes vandplanter indsamlet i Skelbæk.
Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet (gydestryg mm.) ikke er omfattet af reglerne om VVM. Projektet er derfor ikke blevet screenet efter reglerne om VVM.
Se afgørelserne
Klagefristen udløber den 13. juli 2018

Tilladelse til etablering af bro over Gudenå og flytbart spang over Tilløb til Gudenå i Uldum Kær
Hedensted Kommune har den 7. juni 2018 meddelt tilladelse til, at der kan etableres en træbro over Gudenå og flytbart spang over Tilløb til Gudenå i Uldum Kær. Bro og spang etableres i forbindelse med etableringen af Stien til ”Verdens Ende”, der er en udbyggelse af stisystemet i Uldum Kær med 1,3 km ny sti.
Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke udløser krav om VVM-vurdering og -tilladelse.
Se tilladelse
Se VVM-afgørelse
Klagefristen udløber den 5. juli 2018

Tilladelse efter Vandløbsloven til vandløbsrestaureringsprojekt af Stourup Bæk mellem Stourupvej og tilløb til Kællingegrøften. Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af VVM-reglerne.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 25. juni 2018

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk