Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se tilladelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven.

Høring:  

Høring i forbindelse etablering af minivådområde på Ulbækvej 6, 8721 Daugård
Hedensted kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et minivådområde på matrikel 21a Daugård By, Daugård, Ulbækvej 6, 8721 Daugård. Hedensted kommune forventer at meddele tilladelse til projektet. 
Hedensted kommune forventer at meddele landzonetilladelse og afgørelse om ingen VVM-pligt, samt tilladelse efter Vandløbsloven til regulering af markdræn.
Se Landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se Reguleringstilladelse efter Vandløbsloven
Eventuelle indsigelser eller bemærkninger skal være Hedensted kommune i hænde senest den 16. januar 2020

Der er truffet følgende afgørelser:

Dispensation til etablering af ca 20 m spuns langs Ølsted å, ved spildevandspumpestation, matr.nr. 5p, Ølsted By, Ølsted, Lystrupvej 30, 8723 Løsning
Se Dispensation og klagevejledning
Klagefristen udløber den 6. februar 2020

Tilladelse til etablering af minivådområde på Bråvej 20, 8781 Stenderup, matr.nr. 10b Stenderup By, Stenderup, 5l Brå By, Stenderup, 9v Stenderup By, Stenderup og 7k Stenderup By, Stenderup
Hedensted kommune har meddelt tilladelse til etablering af minivådområde efter Vandløbsloven samt meddelt landzonetilladelse og truffet afgørelsen om ingen VVM-pligt.
Se Landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se Reguleringstilladelse efter Vandløbsloven
Klagefristen udløber den 6. februar 2020

Tilladelse til etablering af minivådområde på Bråskovvej 2b, 8783 Hornsyld, matr.nr. 11s Sdr. Bjerre By, Bjerre
Hedensted kommune har meddelt tilladelse til etablering af minivådområde efter Vandløbsloven samt meddelt landzonetilladelse og truffet afgørelsen om ingen VVM-pligt.
Se Landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se Reguleringstilladelse efter Vandløbsloven
Klagefristen udløber den 6. februar 2020

Tilladelse til etablering af minivådområde på Hedenstedvej 54, 8781 Stenderup, matr.nr. 6m Stenderup By, Stenderup
Hedensted kommune har meddelt tilladelse til etablering af minivådområde efter Vandløbsloven samt meddelt landzonetilladelse og truffet afgørelsen om ingen VVM-pligt.
Se Landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se Reguleringstilladelse efter Vandløbsloven
Klagefristen udløber den 6. februar 2020

Tilladelse til etablering af minivådområde på Ny Ørumvej 3, 8721 Daugård, matr.nr. 17e og 16c Ørum By, Ørum
Hedensted kommune har meddelt tilladelse til etablering af minivådområde efter Vandløbsloven samt meddelt landzonetilladelse og truffet afgørelsen om ingen VVM-pligt.
Se Landzonetilladelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt
Se Reguleringstilladelse efter Vandløbsloven
Klagefristen udløber den 6. februar 2020

Tilladelse til udskiftning af bro over Gudenåen i Tørring ved Aagade/Bredgade, 7160 Tørring, matr.nr. 7000c, Tørring By, Tørring
Hedensted Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til at udskifte broen over Gudenåen. 
Se tilladelsen
Klagefristen udløber den 31. januar 2020 

 

Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Hedensted Kommune
Kystdirektoratet har truffet afgørelse om at ansøgningen om ophævelsen af strandbeskyttelseslinjen på/ved Juelsminde Havn og Snaptun Havn imødekommes delvist.

Juelsminde Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer samt på det ansøgte strandareal øst for campingpladsen, da der her er fornødne landskabelige sammenhænge mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
87pm, 87ic, 102, 87ne, 87c og 87qr samt del af matr.nr. 87rb og 97a Klakring By, Klakring
Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer ved Ny Marina og Sandbjerg Marina, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer: 87ra, 87pv, 87 id, 87ih, 87hy, 87ht, 87hu, 87hk, 87l, 87pc, 87pb, 87pa, 87oæ, 87oø, 87ov, 87cz og 87dg Klakring By, Klakring

Snaptun Havn
Strandbeskyttelsen kan ophæves på selve havnen og de tilknyttede havnearealer, da der her er den fornødne landskabelige sammenhæng mellem by og havn, der kan skabe mulighed for at knytte byen og havnen tættere sammen.
Strandbeskyttelseslinjen ophæves på følgende arealer:
44a, 45, 7000g og 46 samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud
Der er imidlertid ansøgt om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer mellem lystbådehavnen og jollehavnen, hvor der er tale om arealer, der tilhører private beboelsesejendomme og sommerhuse. Da disse arealer ikke opfylder kriterierne i naturbeskyttelseslovens § 69 stk. 3 kan strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves på følgende arealer: 14ab, 14g, 11o, 11u, 11c, 11e, 11b, 11al, 19h og 11bv samt del af matr.nr. 14o Østrup By, Glud

Kommunen skal offentliggøre Kystdirektoratets afgørelse, jf. § 6, stk. 2 og stk. 3, nr. 1-2 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.
Afgørelser truffet efter Naturbeskyttelseslovens §69, stk. 3, kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, fra modtagelsen af afgørelse, jf. §88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.
Afgørelse er modtaget den 11. december 2019