Vandløbs- og Naturbeskyttelseslov

Her kan du se afgørelser iht. Vandløbs- og naturbeskyttelsesloven

Høring:

 • Regulering af Tilløb til Korning Bæk
  I forbindelse med, at der skal etableres et nyt stort EU lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 på motorvej E45. Adgangsvejen, der anlægges fra Vestvejen til parkeringsanlægget, kommer til at krydse et åbent vandløb – Tilløb til Korning Bæk. HM Entreprenør A/S søger derfor om at vandløbet rørlægges på den berørte delstrækning. Vandløbet er i forvejen rørlagt på den opstrøms liggende strækning, så den ansøgte rørlægning vil forlænge en eksisterende rørlægning med 10 meter.
  For at kompensere for de 10 meter, der rørlægges, vil der blive anbragt store sten i det åbne vandløb nedstrøms, så der skabes variation dynamik og vandløbet naturligt vil genslynges.
  Se regulering
  Hvis du har indsigelser mod projektet skal de indgives skriftligt til Hedensted Kommune senest d. 20. oktober 2022

Der er truffet følgende afgørelser:

 • Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Åle Bæk og Smal Åle Bæk med drikkevandsledning.
  Hedensted Kommune meddeler tilladelse til at Åle Vandværk kan krydse Åle Bæk og Smal Åle Bæk med en drikkevandsledning.
  Se tilladelsen
  Klagefristen er den 20. oktober 2022

 • Dispensation til oprensning af 15 regnvandsbassiner langs motorvej E45 i Hedensted Kommune
  Se tilladelsen
  Klagefristen udløber den 13. oktober 2022

 • Tilladelse til omlægning og regulering af tilløb til Dalby Bæk, 8722 HedenstedHedensted Kommune meddeler hermed tilladelse til at regulere Tilløb til Dalby Bæk på en omkring 250 m strækning i forbindelse med etablering af en ny rundkørsel der skal forbinde en ny vej øst om Hedensted med Dalbyvej. Reguleringen finder sted på matr. nr. 6a, 6n, 7000A og 8h Dalby By, St. Dalby.
  Se tilladelsen
  Klagefristen er den 16. september 2022

 • Tilladelse til at etablere rørunderføring/faunapassage i forbindelse med etablering af ny omfartsvej øst om HedenstedHedensted Kommune meddeler hermed tilladelse til at regulere Tilløb til Spettrup Bæk på en 55 m strækning i forbindelse med etablering af en rørunderføring og faunapassage i forbindelse med etableringen af en ny omfartsvej øst om Hedensted. Vandløbsreguleringen finder sted på matr. nr. 1c og 1d Remmerslund By, Hedensted og 4h St. Dalby By, St. Dalby. Hedensted Kommune ejer matrikel 4h St. Dalby By, St. Dalby.
  Se tilladelsen
  Klagefristen er den 15. september 2022