Kystbeskyttelsesloven

Her kan du se godkendelser efter Kystbeskyttelsesloven
 • Godkendelse af nye vedtægter for As Vig Syd Digelag
  I forbindelse med at As Vig Syd Digelag har fået tilladelse til at forlænge det eksisterende dige, har kommunen den 2. september 2020 truffet afgørelse om at godkende digelagets nye vedtægter.
  Afgørelsen meddeles efter Kystbeskyttelseslovens §7, stk. 2. 
  Vedtægterne er blevet opdateret i forhold til det nye diges placering, dimensioner, digelagets interesseområde og antallet af ejendomme der opnår beskyttelse af diget og dermed indgår i digelaget.
  Se tilladelsen
  Der kan klages over afgørelsen i 4 uger.
  Klagefristen udløber den 30. september 2020
 • Tilladelse til at etablere et ca. 380 m langt jord-dige i As Vig Syd Digelag, Kirkholmvej 15 og 17, 7130 Juelsminde
  Hedensted Kommune har den 14. august 2020 meddelt tilladelse til at As Vig Syd Digelag kan forlænge det eksisterende 1,4 km lange dige ca. 380 meter mod syd, hen mod As Kirke.
  Tilladelsen meddeles efter Kystbeskyttelsesloven og Planloven (landzonetilladelse).
  Diget etableres på matr.nr. 62c Kirkholm By, As tilhørende Kirkholmvej 15, 7130 Juelsminde ejet af kommunen og matr.nr. 64a Kirkholm By, As tilhørende Kirkholmvej 17, 7130 Juelsminde.
  Diget skal forbedre beskyttelsen af 163 sommerhuse samt to helårsboliger mod oversvømmelser fra havet og fra overfladevand i Døde Å.
  Se tilladelsen
  Der kan klages over afgørelsen i 4 uger.
  Klagefristen udløber den 11. september 2020

Status på sag om forlængelse af diget ved As Vig Syd

14. august 2020
Hedensted Kommune har den 14. august 2020 meddelt tilladelse til etablering af det nye dige i As Vig Syd. Tilladelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside i 4 uger.
Der kan klages over afgørelsen i 4 uger. Klagefristen udløber den 11. september 2020.
Hedensted Kommunes byråd skal den 26. august 2020 tage stilling til As Vig Syd Digelags vedtægtsændringer samt om kommunen skal stå i forskud med finansieringen af diget.

3. august 2020
Kommunen forventer at træffe afgørelse vedrørende forlængelse af diget og beslutning om opdaterede vedtægter for As Vig Syd Digelag i løbet af august 2020.

14. juli 2020:
Kommunen har den 10. juli 2020 sendt digelagets forslag til vedtægtsændringer i 4 ugers høring hos nuværende og kommende medlemmer af As Vig Syd Digelag.

Vedtægtsændringerne handler hovedsagligt om, at digelagets interesseområde og digeforløb opdateres i overensstemmelse med den ansøgte digeforlængelse. Dermed får digelaget bemyndigelse til at etablere det nye dige samt opkræve betaling fra medlemmerne til etablering og vedligehold af det nye dige.

3. juli 2020:
Sagen er i juli 2020 i høring inden der træffes endelig afgørelse i sagen. Kommunen forventer at kunne meddele tilladelse til det nye dige inden udgangen af august 2020. 

Byrådet skal godkende digelagets nye vedtægter som skal omfatte forlængelsen af det eksisterende dige. Byrådet skal også tage stilling til hvordan diget skal finansieres. Spørgsmålene forventes behandlet på byrådsmødet den 26. august 2020.

16. juni 2020:
Hedensted Kommune forventer i begyndelsen af juli 2020, at sende ansøgning og udkast til tilladelse i 4 ugers høring hos alle berørte nuværende og forventede fremtidige grundejerne omfattet af As Vig Syd Digelag. Det vil sige ejere af ejendomme beskyttet af det eksisterende og kommende dige. Udgiftsfordeling i forbindelse med etablering af det nye dige forventes at blive omkring kr. 1.500 pr. matrikel/ejendom i As Vig Syd Digelag. Den forventede anlægspris er 250.000 kr., der skal dækkes af omkring 165 medlemmer af digelaget. 

Hedensted Kommune forventer at kunne træffe en endelig afgørelse i sagen i midten af august 2020. Der vil kunne klages over afgørelsen i 4 uger.

7. maj 2020:
Udvalget for Teknik har den 5. maj 2020 besluttet at fremme sagen om forlængelse af diget.
Berørte grundejere orienteres i uge 20-21/2020.
For flere oplysninger i sagen kan Sune Mikkelsen kontaktes på tlf. 7975 5669 eller E-mail sune.mikkelsen@hedensted.dk


Status på sag om etablering af kystbeskyttelsesanlæg ved Nørgårdkolonien

3. juli 2020:
Hedensted Kommune forventer at have en tilladelse klar i efteråret/vinteren 2020.
Nørgård Koloniens Grundejerforening har dokumenteret at have bemyndigelse til at ansøge om kystbeskyttelsesprojektet på medlemmernes vegne. Sagen forventes derfor at blive behandlet som en simpel kystbeskyttelsessag, og ikke som et fælleskommunalt projekt efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a. Det betyder samtidig, at hver enkel ejerne i foreningen ikke vil skulle partshøres inden der træffes endelig afgørelse i sagen. 

7. maj 2020:
Udvalget for Teknik har den 5. maj 2020 besluttet at fremme sagen om etablering af kystbeskyttelsesanlægget.
Berørte grundejere orienteres i uge 20-21/2020.
For flere oplysninger i sagen kan Sune Mikkelsen kontaktes på tlf. 7975 5669 eller E-mail sune.mikkelsen@hedensted.dk