Forslag Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Her kan du se forslag til indsatsplaner og vedtagne indsatsplaner i høring

Indsatsplaner i høring

Høring af forslag til fem Natura 2000-handleplaner 2022-2027 beliggende helt eller delvist i Hedensted Kommune
Hedensted Kommune har sammen med Miljøstyrelsen og nabokommuner udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for fem Natura 2000-områder. Handleplanerne beskriver den indsats, der skal igangsættes for at sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder på private arealer i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 - dog udgangen af 2033 for skovbevoksede fredskovspligtige arealer. Planforslaget har været til politisk behandling i kommunernes Udvalg eller Byråd, som har besluttet at sende planudkastet i offentlig høring.
I høringsperioden har alle ret til at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget. Alle høringssvar skal være skriftlige og vil indgå i den videre behandling af planen. Høringssvar til den enkelte handleplan skal sendes til den kommune som er tovholder, som angivet nedenfor, senest fredag den 5. april 2024.

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær ses på Hedensted Kommunes hjemmeside vedr. Natura 2000-områder og høringssvar sendes til Hedensted Kommune, [email protected], Natur og Miljø, Stationsparken 1, 7160 Tørring.

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ses på Horsens Kommunes hjemmeside for offentliggørelser og høringssvar sendes til Horsens Kommune.

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N236 Bygholm Ådal ses på Horsens Kommunes hjemmeside for offentliggørelser og høringssvar sendes til Horsens Kommune.  

Forslag til Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord ses på Miljøstyrelsens hjemmeside og høringssvar sendes til Miljøstyrelsen.

Forslag til Natura 2000-handleplan for N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del ses på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside for offentliggørelser og høringssvar sendes til Ikast-Brande Kommune.

Du kan læse mere om Natura 2000-planlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside

Endeligt vedtagne indsatsplaner

I øjeblikket ingen aktuelle