Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

Hovedvejen 41, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har til et nyt renseanlæg på Hovedvejen 41, 7130 Juelsminde, meddelt udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Udledning af renset spildevand skal ske via eksisterende udløbsledning, der udløber nord for Hjarnø i Alrø Sund.

Hedensted Kommune har samtidig truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at etablering af nyt renseanlæg ikke skal gennemgå en VVM-proces efter reglerne i miljøvurderingsloven.

Hedensted Kommune har vurderet, at det nye renseanlæg kan forbedre rensningen af spildevandet fra ejendommen på Hovedvejen 41, 7130 Juelsminde.
Se afgørelsen 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 14. juli 2022.