Udledningstilladelser

Her kan du se udledningstilladelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende udledningstilladelser:

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra samkørselsplads på Gesagervej og ved Dakavej, 8723 Løsning, med privat udløb i Gesager Å
Hedensted Kommune har meddelt afgørelse om nedsivning og udledning af overfladevand via grøfteanlæg med udløb i Gesager Å. Afgørelse om nedsivning og udledning træffes efter  §19 og § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
Se afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen.
Klagefristen udløber den 10. maj 2024

Midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med anlægsarbejde langs Motorvej E45 Vejle - Skanderborg
Hedensted Kommune har meddelt afgørelse om midlertidig bortledning af grundvand og udledning via fire bassiner med udløb i henholdsvis Bjørnkær Grøft, i privat vandløb til Sole Bæk og i Sole Bæk.
Afgørelse om udledningstilladelse træffes efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og afgørelse om bortledning af grundvand træffes efter § 27 stk. 1 og § 26 stk. 2 i vandforsyningsloven. Projektet forløber fra den 1. april 2024 til 31. marts 2025.
Se afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen udløber den 23. april 2024. 

Renseanlæg nord for Hornsyld Industrivej, 8783 Hornsyld
Hedensted Kommune har til et nyt renseanlæg på matrikel nr. 7g Neder Bjerre By, Bjerre nord for Hornsyld Industrivej, 8783 Hornsyld, meddelt udledningstilladelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Udledning af renset spildevand skal ske i Bjørnkær Grøft.
Renseanlægget skal rense processpildevand, der opstår, når Hornsyld Klimavarme udnytter røggasvarme fra virksomhed på Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld.
Se afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen udløber den 23. april 2024.