Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

  • Tilladelse til udledning af tag-, vej- og overfladevand fra Kildeparkens vejforlængelse i Gesager Å samt bortledning af grundvand og afgørelse efter miljøvurderingsloven
    Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at tag-, vej- og overfladevand fra vejanlægget Kildeparken, 8722 Hedensted, efter rensning og forsinkelse i bassiner, må udledes i to nye udløb i Gesager Å, der via Bygholm Å udløber i Horsens Inderfjord. Herudover må der ske bortledning af grundvand fra en del af strækningen og vi har truffet afgørelse om, at det konkrete projekt ikke kræver en nærmere vurdering af projektets miljøpåvirkning på omgivelserne.
    Se afgørelse og klagevejledning
    Klagefristen er 4 uger og udløber den 17. oktober 2023.

Høringer:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser i høring