Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven:

Høringer:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Der er truffet følgende afgørelser: 

Midlertidig udledning af bortledt grundvand i forbindelse med anlægsarbejde ved Motorvej E45 Vejle - Skanderborg
Hedensted Kommune har meddelt afgørelse om midlertidig bortledning af grundvand og udledning via bassin med udløb i Gesager Å og via bassin med udløb i Gesager Bæk. Afgørelse om udledningstilladelse træffes efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Projektet om bortledning af grundvand træffes efter vandforsyningslovens § 26 stk. 1 , jævnfør § 27, ved bortledning af grundvand fra det sydligste projektområde og udføres efter § 26 stk. 2 i vandforsyningsloven ved bortledning af grundvand fra det nordligste projektområde. Afgørelsen gælder fra 9. juli 2024 til den 31. december 2025, hvorefter afgørelsen bortfalder.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 6. august 2024

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på 75.000 m3 og udledning af oppumpet grundvand til eksisterende bassin ifm. kloakseparering af Sønderbrogade og stikveje, 7160 Tørring samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM)

Tilladelsen er gældende i 15 måneder.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 23. maj 2024