Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven:

Høringer:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Der er truffet følgende afgørelser: 

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på 35.000 m3 og udledning af oppumpet grundvand til eksisterende bassin ifm. kloakseparering af Skovvej, 7160 Tørring samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (VVM). Tilladelsen er gældende i 6 måneder.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 2. maj 2024.

Midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med anlægsarbejde langs Motorvej E45 Vejle - Skanderborg
Hedensted Kommune har meddelt afgørelse om midlertidig bortledning af grundvand og udledning via fire bassiner med udløb i henholdsvis Bjørnkær Grøft, i privat vandløb til Sole Bæk og i Sole Bæk.
Afgørelse om udledningstilladelse træffes efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og afgørelse om bortledning af grundvand træffes efter § 27 stk. 1 og § 26 stk. 2 i vandforsyningsloven. Projektet forløber fra den 1. april 2024 til 31. marts 2025.
Se afgørelsen 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 23. april 2024.