Vandforsyningsloven

Her kan du se tilladelser iht. Vandforsyningsloven

Der er truffet følgende afgørelser iht. Vandforsyningsloven: 

Vandindvindingstilladelse til Ølholm Vandværk
Hedensted Kommune har meddelt endelig vandindvindingstilladelse til Ølholm Vandværk fra boring DGU nr. 106.704 og 106.1576 beliggende på matr.nr. 2v Ølholm By, Langskov på Smedetoften 5 og matr.nr. 1 Hvolgård Hgd., Langskov, Hvolgårdsvej 23, 7160 Tørring.
Der er givet tilladelse til en årlig vandindvinding på 56.000 m³ grundvand.
Samtidig har kommunen truffet afgørelse om, at vandindvindingen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
Se Vandindvindingstilladelse Hvolgård Kildeplads
Se Vandindvindingstilladelse Ølholm Kildeplads
Klagefristen udløber den 2. juli 2020

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Over Barrit Vandværk
Den tilladte indvindingsmængde er på maksimalt 45.000 m3/år fra boringen med DGU nr. 117.252.
Tilladelsen er gældende i 30 år.
Klagefristen slutter den 25. juni 2020