Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Overvej 20, 7140 Stouby
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af den eksisterende slagtegriseproduktion på ejendommen Overvej 20, 7140 Stouby.
Ejendommen Overvej 20, 7140 Stouby, matrikel nr. 31a Vrigsted By, Vrigsted, har miljøgodkendelse til et dyrehold med eksisterende årsproduktion på:

  • 9.270 slagtegrise (32 - 110 kg) på 2.318 stipladser.

Dyrehold og staldindretning ændres ikke i forbindelse med den ansøgte miljøgodkendelse; men der ansøges, jf. husdyrbruglovens regler, for at opnå den fleksibilitet en produktionsarealgodkendelse medfører.
Der er i staldanlæg på ca. 1.911 m² ansøgt om godkendelse af et produktionsareal på 1.450 m². Gulvtypen er angivet som uændret og vil fortsat være drænet gulv og spalter (33%/67%). Gyllebeholderens areal er angivet til 1.112 m². Gyllebeholderen indgår i ansøgningen.
Der er i det indsendte ansøgningsskema med nr. 220129 hverken med hensyn til lugt- eller ammoniakemission regnet med miljøteknologi, der reducerer emissionen.
Beregningerne i skemaet viser, at krav om brug af bedst anvendelig teknologi (BAT) er opfyldt med det valgte staldsystem, og at kvælstofemissionen fra staldanlæg uændret er 3.779,8 kg NH3-N/år.
Beregningerne i skemaet, viser, at lugtgenekriterierne i forhold til omgivelserne er overholdt, og at lugtkonsekvenszonen er angivet til 615 meter.
Det er oplyst, at produktionen i ansøgt drift vil være uændret, og at der vil være et produktionsareal til stipladser på ca. 1.450 m2.
Ansøgningsmaterialet består af skema 220129 og ansøgning/miljøkonsekvensrapport, hvor projektet er beskrevet. (SLET (Til ’Post Administrativ’: der hvor jeg har understreget, kan du lægge de vedhæftede filer))
Hedensted Kommune behandler ansøgningen, og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16 a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet (VVM).

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når dette foreligger.
Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan sendes til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring, eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk.
Efter modtagelse af udkast, har enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af husdyrbruglovens §§ 84-87, ret til at kommentere udkastet inden for 30 dage.
Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 17. juni 2021.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Bøgballevej 41, 7171 Uldum
Der er meddelt miljøgodkendelse efter § 16a i Husdyrbrugloven til rugeægsproduktion på Bøgballevej 41, 7171 Uldum. 
I forbindelse med miljøgodkendelsen, godkendes en ny stald med et produktionsareal på 2350 m2, så der i alt på ejendommen vil være et produktionsareal på 5120 m2. Endvidere opstilles der en gastæt silo og en fodersilo, disse vil stå som en samlet enhed med de eksisterende siloer. 
Se afgørelsen og klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.
Klagefristen udløber den 25. juni 2021.

Borchsminde v/Thomas C. Ryder, Hornumvej 27, 8783 Hornsyld
Hedensted Kommune har truffet afgørelsen § 16a miljøgodkendelse af husdyrbruget på Hornumvej 27, 8783 Hornsyld
Se afgørelse og klagevejledning
Klagefristen udløber den 3. juni 2021

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

 I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

I øjeblikket ingen aktuelle udkast til afgørelser