Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Langbjergvej 8, 7140 Stouby

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af den eksisterende so- og smågriseproduktion på ejendommen Langbjergvej 8, 7140 Stouby. 

Ejendommen Langbjergvej 8, 7140 Stouby, matrikel nr. 6a Hyrup By, Stouby har miljøgodkendelse til so- og smågriseproduktion med en årsproduktion på følgende:

  • 1.300 årssøer
  • 39.000 smågrise (7,3 til 26,5 kg)
  • 750 polte (26,5-107 kg) 

Dyrehold og staldindretning ændres ikke i forbindelse med den ansøgte miljøgodkendelse; men ansøges udelukkende, jf. nye regler, for at opnå den fleksibilitet en produktionsareal-godkendelse medfører.

Ansøgningen vedrører den eksisterende so- og smågriseproduktion i et staldanlæg med et produktionsareal på i alt 5.093 m2 fordelt på sostalde og stalde til smågrise og poltestalde (slagtesvineproduktion).

Den samlede produktion vil efter miljøgodkendelsen være en produktion, der sker i stald-afsnit med hhv. 356 m2 og 1.090 m2 produktionsareal til golde og drægtige søer; 100 m2 og 500 m2 produktionsareal til diegivende søer; 1.323 m2 og 462 m2 produktionsareal til smågrise og 102 m2 og 260 m2 produktionsareal til polte. Det samlede produktionsareal udgør 5.093 m2.

Staldenes gulvtype ændres ikke i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der benyttes miljø-tiltag i form af gyllekølingsanlæg i sostalde. Husdyrgødningen fra produktionen vil fortsat blive opbevaret i ejendommens fire beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning. 

Ansøgningsmaterialet består af skema 208649 og ansøgning/miljøkonsekvensrapport, hvor projektet er beskrevet.  

Hedensted Kommune behandler ansøgningen, og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16 a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet (VVM). 

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når dette foreligger.  

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan sendes til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk  

Efter modtagelse af udkast, har enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af husdyrbruglovens §§ 84-87, ret til at kommentere udkastet inden for 30 dage. 

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber 30. april 2019.

 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Enggårdsvej 8, 8763 Rask Mølle
Tilladelse efter §16b, over 750 kg N.
Udvidelse af malkekvægsproduktion.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 14. maj 2019

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Berørte naboer/parter har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til afgørelse efter Husdyrbrugloven på nedenstående adresser: 

I øjeblikket ingen aktuelle udkast