Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Hornumvej 27, 8783 Hornsyld
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af den eksisterende smågrise- og slagtesvinsproduktion på ejendommen. 

Ejendommen Hornumvej 27, 8783 Hornsyld, matrikel nr. 1 Borchminde, Hornum, har miljøgodkendelse til so- og smågriseproduktion med en årsproduktion på følgende:

- 24.000 smågrise  (7,2-32 kg) på 3.695 stipladser
- 15.000 slagtesvin (32-112 kg) på 3.863 stipladser 

Dyrehold og staldindretning ændres ikke i forbindelse med den ansøgte miljøgodkendelse; men ansøges udelukkende, jf. nye regler, for at opnå den fleksibilitet en produktionsarealgodkendelse medfører.

Ansøgningen vedrører den eksisterende smågrise- og slagtesvinsproduktion i staldanlæg på 5.633 m2 med et produktionsareal på i alt 3.672 m2 fordelt på klimastald til smågrise og 5 stalde til slagtesvineproduktion.

Den samlede produktion vil efter miljøgodkendelsen være en produktion, der sker i staldafsnit med hhv. 1.182 m2 produktionsareal til smågrise i stald 1;  55 m2 produktionsareal til slagtesvin i stald 2, 1.965 m2 produktionsareal til slagtesvin i stald 3, 130 m2 produktionsareal til slagtesvin i stald 4, 160 m2 produktionsareal til slagtesvin i stald 5 og 180 m2 produktionsareal til slagtesvin i stald 6. Det samlede produktionsareal udgør 3.672 m2.

Staldenes gulvtype ændres ikke i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der benyttes miljøtiltag i form af gyllekølingsanlæg i klimastalde til smågrise. Husdyrgødningen fra produktionen vil fortsat blive opbevaret i ejendommens tre beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning. 

Ansøgningsmaterialet består af skema 216238 og ansøgning/miljøkonsekvensrapport hvor projektet er beskrevet.  

Hedensted Kommune behandler ansøgningen, og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16 a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet (VVM). 

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når dette foreligger.  

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan sendes til Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum, eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk 

Efter modtagelse af udkast, har enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af husdyrbruglovens §§ 84-87, ret til at kommentere udkastet inden for 30 dage. 

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 28. juli 2020.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Nørregade 53, 8783 Hornsyld
Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse af 3. september 2010 med senere vilkårsændringer til husdyrbruget på Nørregade 53, 8783 Hornsyld. 
Se afgørelsen eller her på Digital Miljøadministration 
Klagefristen udløber den 30. juli 2020

Korsbækdal 2, 7150 Barrit 
Tilladelse efter §16b i Husdyrbrugloven, over 750 kg N.
Ændring af kødkvægsproduktion, med mulighed for at andre dyretyper i den ene stald. Intet nybyggeri.
Se afgørelsen 
Klagefristen udløber den 30. juli 2020. 

Skerrildgårdvej 25, 8783 Hornsyld
Miljøtilladelse til sohold og smågriseproduktion på Rostedgård, Skerrildgårdvej 25, 8783 Hornsyld
Se afgørelsen eller her på Digital Miljøadministration 
Klagefristen udløber den 22. juli 2020  

Honumvej 35, 8763 Rask Mølle
Miljøtilladelse af slagtesvineproduktion på Honumvej 35, 8763 Rask Mølle.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 21. juli 2020

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Brædstrupvej 20, 7160 Tørring
Afgørelse om etablering af maskinhus.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 16. juli 2020

Hyrupvej 5, 7140 Stouby
Afgørelse om etablering af silo.
Se afgørelsen 
Klagefristen udløber den 16. juni 2020

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

I øjeblikket ingen aktuelle udkast