Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Forannoncering af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse på Gludvej 79, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om § 16a miljøgodkendelse af den eksisterende malkekvægsproduktion på ejendommen Gludvej 79, 7130 Juelsminde.

Ejendommen Gludvej 79, 7130 Juelsminde, matr.nr. 10a Sønderby By, Glud, har på baggrund af miljøgodkendelse af 19. juni 2018 en eksisterende årsproduktion på 600 årskøer, 110 småkalve (0-6 mdr.), 35 kvier (22-24 mdr.) og 385 tyrekalve (40-70 kg), alle af tung race.

Dyrehold og staldindretning ændres ikke i forbindelse med den ansøgte miljøgodkendelse; men der ansøges, jf. nye regler, for at opnå den fleksibilitet en produktionsarealgodkendelse medfører, når godkendelsen er baseret på produktionsareal, i stedet for antal dyr.

Der er søgt om godkendelse af hele bedriften, med malkekvægsproduktion på et samlet produktionsareal på 5.757 m2. Der er to eksisterende gyllebeholdere med et overfladeareal på i alt 1.808 m² og der søges om gen-godkendelse til en tredje gyllebeholder med et overfladeareal på 1.381 m2. Den tredje gyllebeholder er omfattet af nuværende godkendelse, men er endnu ikke etableret. I ansøgningen indgår øvrige eksisterende anlæg, herunder ensilageplansilo, råvarehus, tekniske anlæg mm.

Beregningerne i skemaet viser, at krav om brug af bedst anvendelig teknologi (BAT) er opfyldt med staldsystemet, og at kvælstofemissionen er 5.904,5 kg NH3-N/år.

Ansøgningen består af skema 218449 og miljøkonsekvensrapport, hvor projektet er beskrevet.

Hedensted Kommune behandler ansøgningen, og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens § 16a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet (VVM).

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når dette foreligger.

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan sendes til Hedensted Kommune, att. Landbrug, Stationsparken 1, 7160 Tørring, eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk 

Efter modtagelse af udkast har enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af husdyrbrugslovens §§ 84-87, ret til at kommentere udkastet inden for 30 dage.

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 6. april 2021.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Stenagervej 16, 7160 Tørring
Afgørelse om etablering af gyllebeholder på 4000 m3.
Beholderen etableres, så den kommer til at stå i forlængelse af de to eksisterende beholdere på ejendommen.
Se afgørelsen 
Klagefristen udløber den 5. marts 2021

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

I øjeblikket ingen aktuelle udkast til afgørelser