Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Østrupvej 12, 7130 Juelsminde
Foroffentliggørelse af ansøgning om § 16a godkendelse på Østrupvej 12, 7130 Juelsminde

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse med udvidelse af malkekvægsbesætningen. 

På ejendommen er der i dag godkendelse til en årsproduktion på:

• 210 malkekøer af tung race (11.800 kg EKM / årsko)
• 159 kvier (6-25 mdr.)
• 66 kviekalve (0-6 mdr.)
• 105 tyrekalve

i alt 421,3 dyreenheder (DE) 

Der er ansøgt om overgang til nyeste husdyrbrugslov, hvor produktionen beregnes på produktionsareal i stedet for antal dyrenheder. Samtidigt ansøges der om udvidelse af produktion med en ny stald med et produktionsareal på 1.989 m2, så det samlede produktionsareal bliver på i alt 4.034 m2. 

Herudover søges der om en ny plansilo, som kommer til at ligge imellem de eksisterende plansiloer og den nye kostald. Samtidigt laves der kalvepladser under eksisterende halvtag og hestestald i eksisterende bygning. 

Beregningerne i skemaet viser, at krav om brug af bedst anvendelig teknologi (BAT) ikke er opfyldt med det valgte staldsystem, men det opfyldes ved at etablere fastoverdækning på gyllebeholderen på 4000 m3. BAT- kravet for det samlede anlæg er beregnet til 4444 NH3-N/år, og den faktiske emission er beregnet til 4377 kg NH3-N/år, hvilket betyder at BAT-kravet er overholdt med 68 kg NH3-N/år. 

Beregningerne i skemaet, viser, at lugtgenekriterierne i forhold til omgivelserne er overholdt, og at lugtkonsekvenszonen er angivet til 462,5 meter. 

Ansøgningsmaterialet består af skema 233227 og miljøkonsekvensrapport hvor projektet er beskrevet.  

Hedensted Kommune behandler ansøgningen, og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16 a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet (VVM). 

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når dette foreligger. 

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan sendes til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring, eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk

Efter modtagelse af udkast, har enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af husdyrbruglovens §§ 84-87, ret til at kommentere udkastet inden for 30 dage. 

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 27. juni 2022.  

 

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Nedervej 2, 7140 Stouby
Der er meddelt miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrbrugloven til griseproduktion på uændret produktionsareal i eksisterende staldbygning  på Nedervej 2, 7140 Stouby.  

Hedensted Kommune har behandlet en ansøgning om griseproduktion på et uændret produktionsareal på i alt 1.562 m2.

Se afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 15. juli 2022.

Annasmindevej 26, 8700 Horsens
Der er meddelt miljøtilladelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven til reduktion af griseproduktionen på Annasmindevej 26, 8700 Horsens.  

Hedensted Kommune har behandlet en ansøgning om at tage stalde ud af drift og fremover producere på et produktionsareal på i alt 1.308 m2.

Se afgørelse
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 11. juli 2022.

Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde.
Der er meddelt miljøtilladelse efter § 16b i Husdyrbrugloven til malkekvægsproduktion på Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde.  

Det er en genbehandling af miljøtilladelsen meddelt den 6. juni 2019, da den af Miljø- og Fødevareklagenævnet, blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen.
I forbindelse med miljøtilladelsen gives tilladelse til malkekvægsproduktion på ejendommen. Der er søgt om at tage eksisterende staldbyggeri i brug, samt etablering af en ny kostald, en plansilo, en møddingplads samt en gyllebeholder. Det samlede produktionsareal på ejendommen bliver på 1.089 m2.

Se  afgørelse og andet  
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber d. 1. juli 2022.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

I øjeblikket ingen aktuelle udkast til afgørelser