Husdyrbrugloven

Her kan du se afgørelser, ansøgninger og udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

Hedensted Kommune har modtaget følgende ansøgninger:

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af den eksisterende slagtesvineproduktion på ejendommen Ildvedvej 6, 7160 Tørring

Ejendommen Ildvedvej 6, 7160 Tørring, matrikel nr. 3a Stovgård Hgd., Tørring, har miljøgodkendelse til et dyrehold med eksisterende årsproduktion på: 

-      15.000 slagtesvin (30 - 112 kg) på 3.789 stipladser. 

Dyrehold og staldindretning ændres ikke i forbindelse med den ansøgte miljøgodkendelse; men der ansøges, jf. husdyrbruglovens regler, for at opnå den fleksibilitet en produktionsarealgodkendelse medfører. 

Der er i staldanlæg på i alt ca. 3.610 m² ansøgt om godkendelse af et produktionsareal på 882 m² med 1.320 stipladser på delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv og 1.647 m2 med 2.469 stipladser på drænet gulv med spalter. Staldbygningerne er etableret af flere omgange. Alle bygninger fra før år 2000 er gennemrenoveret i 1995. Den første del af staldbygning 6 er opført i år 2000 og tilbygningen hertil er opført i år 2003. Den nyeste stald (sektionerne 12-17) er opført i 2010. På ejendommen er der en gyllebeholder, der har et overfladeareal på 711 m2. Gyllebeholderen indgår i ansøgningen. 

Der er i det indsendte ansøgningsskema med nr. 216335 regnet med miljøteknologien ”hyppig udslusning” med 20 % reduktionseffekt overfor lugt på de fulddrænede gulve og 14 % reduktionseffekt på gulvene med en andel fast gulv. 

Beregningerne i skemaet viser, at krav om brug af bedst anvendelig teknologi (BAT) er opfyldt med det valgte staldsystem, og at kvælstofemissionen fra staldanlæg uændret er 5.748,2 kg NH3-N/år. 

Beregningerne i skemaet, viser, at lugtgenekriterierne i forhold til nærmeste nabo beliggende ca. 250 meter nordvest for husdyrbruget ikke er overholdt. Hvorfor der søges om dispensation efter ”50%-reglen”. Lugtgenekriterierne til øvrige omgivelser er overholdt og lugtkonsekvenszonen er angivet til 762 meter. 

Det er oplyst, at produktionen i ansøgt drift vil være uændret, og at der vil være et produktionsareal til stipladser på ca. 2.529 m2

Ansøgningsmaterialet består af skema 216335 og ansøgning/miljøkonsekvensrapport, hvor projektet er beskrevet. 

Hedensted Kommune behandler ansøgningen, og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16 a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet (VVM). 

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når dette foreligger. 

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan sendes til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring, eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk

Efter modtagelse af udkast, har enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af husdyrbruglovens §§ 84-87, ret til at kommentere udkastet inden for 30 dage. 

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 2. Januar 2022.

 

Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af den eksisterende slagtegriseproduktion på ejendommen Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde.

Ejendommen Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde, matrikel nr. 3a Gramrode By, Rårup, har miljøgodkendelse til et dyrehold med eksisterende årsproduktion på:

-      9.600 slagtegrise (30 - 110 kg) på 2.400 stipladser.

Dyrehold og staldindretning ændres ikke i forbindelse med den ansøgte miljøgodkendelse; men der ansøges, jf. husdyrbruglovens regler, for at opnå den fleksibilitet en produktionsarealgodkendelse medfører.

Der er i staldanlæg på i alt ca. 2.303 m² ansøgt om godkendelse af et produktionsareal på 553 m² med 800 stipladser på delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv og 1.106 m2 med 1.600 stipladser på drænet gulv med spalter. Staldbygningen er etableret ad to omgange i henholdsvis 2002 og 2005. På ejendommen er der er to gyllebeholdere, der i alt har et areal angivet til 882 m². Gyllebeholderne indgår i ansøgningen.

Der er i det indsendte ansøgningsskema med nr. 227540 hverken med hensyn til lugt- eller ammoniakemission regnet med miljøteknologi, der reducerer emissionen.

Beregningerne i skemaet viser, at krav om brug af bedst anvendelig teknologi (BAT) er opfyldt med det valgte staldsystem, og at kvælstofemissionen fra staldanlæg uændret er 3.947,3 kg NH3-N/år.

Beregningerne i skemaet, viser, at lugtgenekriterierne i forhold til omgivelserne er overholdt, og at lugtkonsekvenszonen er angivet til 666 meter.

Det er oplyst, at produktionen i ansøgt drift vil være uændret, og at der vil være et produktionsareal til stipladser på ca. 1.659 m2.

Ansøgningsmaterialet består af skema 227540 og ansøgning/miljøkonsekvensrapport, hvor projektet er beskrevet. 

Hedensted Kommune behandler ansøgningen, og forventer at kunne træffe afgørelse om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16 a. Ved behandling af ansøgningen vurderes de forskellige virkninger, som projektet kan have på miljøet (VVM).

I forbindelse med behandling af ansøgning om miljøgodkendelse, har alle ret til at se materialet og til at komme med kommentarer til ansøgningen. Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når dette foreligger.

Bemærkninger til ansøgningsmaterialet eller anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelsen kan sendes til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring, eller pr. e-mail: landbrug@hedensted.dk.

Efter modtagelse af udkast, har enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af husdyrbruglovens §§ 84-87, ret til at kommentere udkastet inden for 30 dage.

Frist for bemærkninger eller anmodning om udkast udløber den 21. december 2021.


Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet følgende afgørelser: 

Afgørelse om § 10 anmeldelse af maskinhus på Dalbyvej 96, 8722 Hedensted
Afgørelse om etablering af maskinhus på 25,10 m x 16,05 m, i alt ca. 403 m2. Sidehøjden vil blive 3 m og højden i kip vil blive ca. 6 m. Facaderne vil blive beklædt med Antracit farvede stålplader og taget bliver i naturgrå eternit. Maskinhuset placeres 7 m fra det eksisterende maskinhus.

Se afgørelse og klagevejledning

Klagefristen udløber den 11. november 2021.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger truffet afgørelse under Anmeldeordningen til:

Der er i øjeblikket ingen aktuelle afgørelser. 

Udkast til afgørelser efter Husdyrbrugloven

I øjeblikket ingen aktuelle udkast til afgørelser