Vej og anlæg

Vej- og Trafikplan 2020 – 2030 samt Stiplan 2020 – 2030 med tilhørende VVM rapport

Hedensted Kommune har udarbejdet forslag til Vej- og Trafikplan 2020 – 2030 samt Stiplan 2020 – 2030 for hele kommunen.
Vej- og Trafikplanen udstikker sammen med stiplanen den fremtidige retning for udvikling af den overordnede infrastruktur i Hedensted Kommune. Der er i Vej- og Trafikplanen udpeget en række vejprojekter, som primært er placeret på trafikvejene og i forbindelse med centerbyerne.
Projekterne vil være med til at sikre fremkommeligheden for trafikanter til og fra byerne og forbindelsen mellem disse. 

Se Vej- og Trafikplan 2020 – 2030 med tilhørende bilag 
Se Stiplan 2020 – 2030 med tilhørende bilag 

Planerne er omfattet af miljøvurderingsloven. I den forbindelse er der hertil udarbejdet en miljørapport efter miljøvurderingslovens §12, som indeholder en vurdering af planens potentielle indvirkninger på miljøet.
Af miljørapporten fremgår desuden et ”ikke teknisk resumé”, som præsenterer de overordnede resultater af miljørapporten i et let læseligt sprog.
Se Miljørapporten

Inden der træffes afgørelse om Vej- og Trafikplanen samt Stiplanen kan vedtages, skal planerne sammen med miljørapporten i 8 ugers offentlig høring, jf. miljøvurderingslovens § 32 pkt. 3.  

Høringen løber fra den 4. marts 2020 til den 2. juni 2020. Bemærkninger til planerne eller/og miljørapporten skal indsendes til trafik@hedensted.dk senest den 2. juni 2020, hvorefter Byrådet træffer afgørelse om, hvorvidt planerne kan vedtages. 

Miljøscreening

I øjeblikket ingen aktuelle.

VVM

Miljørapport for Vej- og Trafikplan 2020 - 2030 og Stiplan 2020 - 2030