Aktindsigt

Offentlighedsloven har til formål at sikre åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning.

Enhver uanset alder og nationalitet har ret til aktindsigt i den offentlige forvaltnings sager og dokumenter. Offentlighedsloven angiver, hvad man har ret til at få aktindsigt i, og hvad der skal eller kan undtages for aktindsigt. 

Meroffentlighed (aktindsigt i videre omfang end hvad loven tilsiger) skal altid overvejes, men begrænses af bl.a. tavshedspligtsregler.

Sådan får man aktindsigt

Borgere skal rette henvendelse til kommunen, hvis de ønsker aktindsigt. Henvendelsen bør ske til den sagsbehandler eller den afdeling, som behandler sagen eller er i besiddelse af dokumentet. Der er ikke særlige formkrav. Anmodning kan sendes pr. brev eller som digital post eller fremsættes ved telefonisk eller personlig henvendelse.

Anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere sagen eller dokumentet, og anmodningen skal angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører. Aktindsigt gives kun i eksisterende dokumenter. Kommunen er – bortset fra særregel om dataudtræk fra databaser – ikke forpligtet til at udarbejde nyt materiale.

Hvis behandlingen af anmodningen om aktindsigt vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil der kunne gives afslag på aktindsigt.

Hedensted Kommune imødekommer en anmodning om aktindsigt så hurtigt som praktisk muligt. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. I så fald vil borgeren blive underrettet om grunden til fristoverskridelsen, og man vil få besked om, hvornår man kan forvente at få en afgørelse.

Dokumenter udleveres som udgangspunkt i den form som borger ønsker, f.eks. papirkopi eller elektronisk.