Miljøvurderingsloven - Afgørelser og høringer

Når der er truffet en afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven, kan du se afgørelsen med tilhørende klagevejledning her på siden. Det er også her, du finder høringer med tilhørende høringsmateriale.

Miljøvurdering af planer og programmer (SMV)

Såfremt afgørelsen er truffet i forbindelse med en lokalplan- og/eller kommuneplanlægning, offentliggøres dette på det enkelte planforslag. Se offentliggørelsen af lokalplanlægning eller kommuneplanlægning

Afgørelser 

 • Etablering af vejanlæg ved Lundagervej, Gesagervej og Kildeparken samt forsinkelsesbassin med udløb i Gesager Å
  Hedensted Kommune har screenet for miljøpåvirkninger i forbindelse med etablering af et ændret vejanlæg, hvor en rundkørsel nedlægges og der etableres et vejkryds. Vejvandet vil i tætte anlæg afledes til et nyt forsinkelsesbassin med permanent vådvolumen på matrikel nr. 2c Gesager, Hedensted, Kildeparken 10B, 8722 Hedensted. Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse, jævnfør miljøvurderingsloven.
  Se afgørelsen
  Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, klagevejledningen fremgår af afgørelsen.
  Klagefristen udløber den 30. maj 2024

Høringer

 • Ingen aktuelle høringer

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Afgørelser

 • Afgørelse om ingen miljøvurdering af terrænregulerende jordforbedring til landbrugsdriften på henholdsvis matrikel nummer 18c og 20m Kalhave By, Hornborg
  Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at terrænregulerende jordforbedring til landbrugsdriften på henholdsvis matr.nr. 18c og 20m Kalhave By, Hornborg ikke skal gennemgå en miljøvurdering
  Se afgørelsen
  Klagefristen udløber den 20. juni 2024

 • VVM-afgørelse og vurdering af skovrejsning på (matr. 41, 16g og 21m Østrup by, Glud).
  Hedensted Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse for skovrejsning. På baggrund af denne er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
  Se afgørelse og klagevejledning
  Klagefristen udløber den 11. juni 2024

Høringer

 • Ingen aktuelle høringer