Miljøvurderingsloven - Afgørelser og høringer

Når der er truffet en afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven, kan du se afgørelsen med tilhørende klagevejledning her på siden. Det er også her, du finder høringer med tilhørende høringsmateriale.

Miljøvurdering af planer og programmer (SMV)

Såfremt afgørelsen er truffet i forbindelse med en lokalplan- og/eller kommuneplanlægning, offentliggøres dette på det enkelte planforslag. Se offentliggørelsen af lokalplanlægning eller kommuneplanlægning

Afgørelser 

  • Ingen aktuelle afgørelser

Høringer

  • Ingen aktuelle høringer

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Afgørelser

  • Afgørelse om at miljøvurdering af etablering af fjernvarme i Rårup med tilhørende ledningsanlæg.
    På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at etablering af fjernvarme ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).
    Se ansøgning, afgørelse og klagevejledning
    Klagefristen udløber den 19. Marts 2024

Høringer

  • Ingen aktuelle høringer