Natura 2000-områder

I Danmark er der udpeget 252 internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000-områder. Områderne indgår i et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte natur og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Fem af områderne ligger helt eller delvist i Hedensted Kommune.
Naturbeskyttelsesområder

De danske Natura 2000-områder er opdelt i Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Områderne beskytter forskellige naturtyper og arter og flere af områderne overlapper hinanden. Du kan læse mere om Natura 2000-områderne, beskyttede arter og naturtyper på Miljøstyrelsens hjemmeside.

I Hedensted Kommune ligger helt eller delvist fem Natura 2000-områder

N77 Uldum kær, Tørring kær og Ølholm kær
N78 Skove langs nordsiden af Vejle fjord
N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del
N56 Horsens fjord, havet øst for og Endelave
N236 Bygholm Ådal

Lovgivning
Natura 2000-områderne er beskyttet via natur- og miljølovgivningen. De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000 områderne, kræver tilladelse eller planlægning. Dvs. aktiviteterne skal ansøges eller anmeldes hos kommunen eller Naturstyrelsen. Du kan læse mere om hvilken lovgivning, der er relevant i forhold til Natura 2000-områderne hos Miljøstyrelsen. 

Gældende Natura 2000-handleplaner 2016-2021 i Hedensted Kommune

På baggrund af statens Natura 2000-planer 2016-2021, har Hedensted Kommune i 2017 vedtaget fem Natura 2000-handleplaner 2016-2021, som findes her:

Høring af forslag til fem nye Natura 2000-handleplaner 2022-2027 

På baggrund af Natura 2000-planerne 2022-2027 har kommunerne og Miljøstyrelsen udarbejdet udkast til nye Natura 2000-handleplaner 2022-2027.
De fem handleplaner som berører Hedensted Kommune sendes nu i offentlig høring fra den 9. februar til den 5. april 2024.

Høringssvar til de enkelte handleplaner sendes til den kommune eller Miljøstyrelsen, som er tovholder på handleplanen. Se hvorhen du skal sende høringssvar under offentliggørelser.

De enkelte udkast til handleplaner 2022-2027 kan også ses her: 

N77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (Hedensted Kommune, høringssvar sendes til [email protected] eller til Natur og Miljø, Stationsparken 1, 7160 Tørring)
N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (høringssvar sendes til Miljøstyrelsen)
N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (høringssvar sendes til Ikast-Brande Kommune)
N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (høringssvar sendes til Horsens Kommune)
N236 Bygholm Ådal (høringssvar sendes til Horsens Kommune)

Hvad er Natura 2000-handleplanerne? 

Med udgangspunkt i de statslige mål for naturtilstanden udarbejder kommunerne Natura 2000-handleplaner for udpegede naturtyper og arter. Handleplanerne skal beskrive, hvordan der kan arbejdes henimod at opnå og opretholde en gunstig bevaringsstatus og derved standse tilbagegangen for de udpegede naturtyper og arter.

Hovedformålet med indsatserne i handleplanerne i perioden 2022-2027:

  1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
  2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  3. Bekæmpe invasive arter 

Kommunerne er ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af 2027 både på kommunale og private arealer. Indsatser bygger på frivillige aftaler og staten stiller en række tilskudsmuligheder til rådighed.

 

 

 

 

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift