Oversvømmelser

Klimaforandringer vil medføre, at vandstanden i havene stiger og at vi fremover vil opleve flere og mere voldsomme storme og skybrud, som kan føre til oversvømmelse langs vandløb og i lavninger i terræn. Det betyder, at risikoen for at opleve lokale oversvøm-melser vil stige, og at vi må forsøge at forberede os, så oversvømmelser medfører så få og små skader som muligt.
Oversvømmelse af mark