Klimatilpasnings-handleplan

Klimaforandringerne må forventes at medføre såvel havvandsstigninger og øget risiko for stormflod som hyppigere skybrud med så store mængder regn, at vi ikke vil kunne håndtere vandmængderne på samme måde som hidtil. Vi skal derfor finde metoder til at afværge skader fra oversvømmelse ved kysterne og tilbageholde regnvand lokalt.
Havneområde med både

Der er indgået en aftale mellem staten og kommunerne om at supplere kommuneplanen med en klimatilpasningsplan. Hedensted Kommune fokuserer på, at finde konkrete løsninger i en afvejning mellem at sikre de fysiske værdier og at udvikle kommunens naturmæssige og rekreative værdier.

Klimatilpasningsplanen indebærer, at det skal overvejes i hvert enkelt tilfælde om der er følger af klimaforandringerne og om følgerne kan afværges, og i givet fald hvordan. I planlægningen for oversvømmelsestruede byer skal indsatsen ske på baggrund af en afvejning mellem omkostningerne, omfanget af de forventede skader og den skønnede udvikling af klimaforandringerne. Ved denne afvejning skal spildevands- og vandforsyningsanlæg tillægges en særlig betydning, da oversvømmelse af disse anlæg kan få meget betydelige sundhedsmæssige følger.

Oversvoemmelse I Rhoden Ådal

Kort Med Potentielt Vandlidende Omraader

PÅ kortet er vist potentielt vandlidende områder (markeret med blåt), hvor planlægning for konkrete tiltag med henblik på klimahåndtering er nødvendig.

Klimatilpasningsplanen skal sikre, at følgerne af klimaforandringer forebygges ved at

  • nye byområder lokaliseres udenfor klimahåndteringsområderne,
  • nye byområder lokaliseres udenfor potentielt vandlidende områder,
  • nye byområder placeres og indrettes så overfladevand kan integreres i byudviklingen, og
  • forsinke regnvandets tilløb til klimahåndteringsområderne.

Følgerne af klimaforandringerne i klimahåndteringsområderne afværges

  • gennem indsatser afvejet mellem omkostningerne ved indsatsen, omfanget af de forventede skader, og den skønnede udvikling af klimaforandringerne, og
  • ved at ændre arealanvendelse, og ved at etablere vådområder til håndtering af store vandmængder.

Kommunen har indarbejdet sin klimatilpasningsplan i den gældende kommuneplans hovedstruktur som en dynamisk plan, der løbende vil blive suppleret og justeret blandt andet som følge af kortlægning af potentielle overbelastninger i spilde- og/eller regnvandssystemerne.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift