Skybrud

Viden om skybrud og hvad der kan ske når kloaker og vandløb ikke kan klare presset.
Person der går i meget vand på vejen

Klimaforandringerne betyder, at vi må forvente, at skybrud i fremtiden vil komme oftere og at vandmængderne, skybrudene afgiver, også vil blive forøget.

Herunder kan du se de klimahåndteringsområder i Hedensted Kommune, hvor risikoen for at opleve oversvømmelser i forbindelse skybrud kan forventes af være størst.

Det er særligt slemt når skybrud følger efter en periode med langvarig regn, da jorden er mættet og derfor ikke kan optage noget regnvand.

Klimahaandteringsomraader I Hedensted Kommune

Skybrud er en meget voldsom regnbyge, som kan forårsage oversvømmelse af kloakker, og vandløb. Den meteorologiske definition ifølge DMI, er at der falder mere end 15 mm nedbør på 30 min.

Under særligt voldsomme skybrud kan det ske, at de lokale rørføringer, dræn, grøfter og vandløb ikke tilstrækkelig hurtigt kan aftage de meget store vandmængder, som falder indenfor en kort periode. I sådan en situation kan vandløb og søer gå over deres bredder, sådan at lavere liggende arealer, vejstrækninger og bydele kan komme til at stå under vand i en kortere eller længere periode. Hvor længe det varer, inden vandet forsvinder igen, vil afhænge af rummeligheden i de lokale rørføringer, dræn, grøfter og vandløb og hvor gode eller dårlige de lokale jordbundsforhold er for nedsivning.

Skybrud, som afgiver større vandmængder på en gang, end et områdes kloaksystemer kan rumme og videreføre, mens skybruddet er i gang, kan i værste fald også medføre, at vand fra kloakkerne trænger ind i bebyggelse. Ud over de skader på bebyggelse og eventuelt indbo, som en periodisk vandpåvirkning kan medføre, kan dette vand i værste fald også sprede bakterier og risiko for infektioner. Hvis der er behov for at være i berøring med vand der er steget op af kloakken for eksempel i din kælder, så læs sundhedsstyrelsen vejledning.

Spildevandsplanen er kommunens planlægningsværktøj til at fastlægge hvor meget vand der må tilsluttes de enkelte kloaksystemer og hvordan ledninger og bassiner skal dimensioneres. Dimensioneringen har betydning for, hvor kraftige regnskyl systemet kan håndtere.

Læs Kommunens spildevandsplan

Læs om skybrud på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kan du gøre noget selv?

Oversvømmelser på grund af skybrud, som trænger ind i bebyggelse, giver altid anledning til meget ærgrelse, stort besvær og mange udgifter. Under læs mere kan du finde hjælp til, hvad du selv kan gøre for at sikre dig mod følgevirkninger af oversvømmelser på grund af skybrud.