Tilskud til naturpleje i Natura 2000-områder

Inden for Natura 2000-områderne findes nogle særligt værdifulde, lysåbne naturarealer, som rummer mange karakteristiske arter af planter og dyr, hvoraf nogle er sjældne eller truede.
Bogen Naturpleje i Natura 2000 - Tilskudsmuligheder 2020

Landbrugsstyrelsen administrerer flere forskellige tilskudsordninger, som har til formål at understøtte en målrettet indsats for at bevare og forbedre kvaliteten af disse prioriterede naturarealer. Ordningerne er en del af landdistriktsprogrammet og råder over både EU-midler og nationale midler.

I Landbrugsstyrelsens folder Naturpleje i Natura 2000 beskrives tilskudsordningerne kort.

Pleje af græs- og naturarealer (5-årig)

En stor del af de lysåbne naturarealer vil, hvis de ikke plejes, gro til med buske og træer. Det forringer vilkårene for de særlige planter, som kræver meget lys og plads for at vokse. Uden vedvarende naturpleje, vil de til slut forsvinde helt fra arealet, sammen med fx de sommerfugle mv, som er knyttet til dem.

Efter denne ordning kan man få driftsstøtte til at pleje græs- og naturarealer. Plejen kan bestå i afgræsning eller slæt.

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

Nogle af naturarealerne i Natura 2000-områderne er under tilgroning med træer og buske og her er der behov for at rydde opvækst, før en egentlig pleje kan iværksættes.

Der kan søges tilskud til at rydde tilgroede arealer for træer og buske. Læs mere på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide

Andre tilskudsordninger

Der er flere andre tilskudsordninger, som kan være relevante, hvis man ønsker at gøre en ekstra indsats for at fastholde eller forbedre naturkvaliteten i et Natura 2000-område. Samtlige tilskudsordninger er beskrevet i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift