Private brønde og boringer

Bliver din ejendom forsynet med drikkevand fra din egen eller naboens brønd eller boring, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for brønde og boringer.
Drikkevandsboring placeret i tørbrønd

Drikkevandsprøver fra private brønde og boringer

Det anbefales, at der hvert 5. år tages en prøve af drikkevandet fra private brønde og boringer. Prøven skal bestilles som en forenklet kontrol og ejeren af brønden eller boringen skal betale udgiften.

Du skal selv kontakte et godkendt laboratorium for at bestille prøven. En forenklet kontrol viser bl.a. om der er bakterier og nitrat i drikkevandet. Prøvens resultater kan vise, om der er noget galt med brøndens og boringens indretning.
Forstå analyseresultaterne

Der konstateret for mange bakterier i drikkevandet på omkring halvdelen af de ejendomme, der har fået taget drikkevandsprøver de seneste par år i Hedensted Kommune. Halvdelen af forureningerne er så alvorlige, at Hedensted Kommune har anbefalet beboerne, at koge vandet inden det bruges til drikkevand og madlavning.

De fleste forureninger skyldes, at der trænger overfladevand eller smådyr ned i brønden eller boringen. Det er derfor vigtigt at brønde og boringer jævnligt gennemgås for utætheder og løbende vedligeholdes. Revner på 1-2 mm i en borings flange eller under et brønddæksel, er store nok til, at der kan trænge snegle ind. På grund af det lune og fugtige miljø, der er i brønde og boringer, er disse gode levesteder for snegle. Sneglene falder ned i vandet og er en hyppig årsag til forureninger med coliforme bakterier i drikkevand. 

Skal din ejendom tilsluttes et vandværk

Hvis du ønsker at få vand fra et vandværk, skal du kontakte det vandværk der forsyner dit område. Vandværket kan oplyse om priser og betingelser.

Priser fremgår af vandværkets takstblad, der skal godkendes af Hedensted Kommune.

Udgifter til løn i forbindelse med nedgravning af vandledning på egen grund kan være fradragsberettiget efter reglerne om håndværkerfradrag. Da reglerne om håndværkerfradrag løbende ændres, skal du selv kontakte SKAT vedrørende fradragsreglerne.

Er du pensionist og er der friværdig i din bolig, kan du være berettiget til kommunelån til tilslutning til vandværk. For mere information, kontakt Sune Mikkelsen på 79 75 56 69

Hvilket vandværk forsyner mit område


Kontaktoplysninger til vandværker

Sløjfning af brønde og boringer

Når en brønd eller boring ikke længere bruges til at levere drikkevand skal ejeren sørge for, at brønden eller boringen bliver sløjfet. Kun en uddannet brøndborer må sløjfe brønde og boringer.

Brønden eller boringen fyldes op med sand og ler, så der ikke senere kan ske en forurening af grundvandet via den gamle brønd eller boring. Brøndboreren skal indsende en sløjfningsattest til kommunen.

Sløjfninger skal anmeldes til kommunen senest 14 dage forinden. Sløjfninger skal udføres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1260 af 28.10.2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (med evt. senere ændringer).

Læs mere om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer 2020.

Brønde og boringer til havevanding

Brønde og boringer der ikke længere benyttes til drikkevand skal sløjfes. Der gives normalt ikke tilladelse til, at brøndene og boringerne bevares til brug til havevanding.

Skal du have en ny brønd eller boring

Hvis du ønsker at etablere en ny brønd eller boring, skal du altid kontakte kommunen inden arbejdet går i gang. I mange tilfælde kræver det tilladelse at lave en brønd eller boring. I de fleste tilfælde kræver det også en tilladelse at bruge grundvand.

Her kan du læse mere om bore- og indvindingstilladelser.

Du er velkommen til at kontakte os på [email protected]