Forundersøgelse af vådområdeprojekt Sole Bæk

Kommunen vil i perioden 26. september 2016 til 26. september 2018 gennemføre et forundersøgelsesprojekt ved Sole Bæk med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Sole Bæk vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Hvis projektet realiseres, vil det bidrage til at reducere tilførslen af kvælstof til hovedvandopland Horsens Fjord.

Det anslåede projektareal er 18,35 ha, og den forventede kvælstofreduktion er 158,04 kg N/ha/år. Projektets omkostningseffektivitet er 60,87 kr./kg N.

Kort Sole Bæk

Figur 1. Projektområde for forundersøgelse af vådområdeprojekt Sole Bæk (kvælstoffjernelse)

Vådområdeindsatsen er støttet af EU – Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen.

 

Logo