Forundersøgelse af vådområdeprojekt Rohden Å

Kommunen vil i perioden 29. august 2017 til 29. august 2019 gennemføre et forundersøgelsesprojekt langs Rohden Å ved Urlev med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af Rohden Å vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Hvis projektet realiseres, vil det bidrage til at reducere tilførslen af kvælstof til hovedvandopland Lillebælt/Jylland, delvandopland Vejle Fjord.

Forundersøgelsens projektareal er 24,78 ha. Den forventede kvælstofreduktion er 100,89 kg N/ha/år.

Kort Rohden Å

Figur 1. Projektområde for forundersøgelse af vådområdeprojekt Rohden Å (kvælstoffjernelse)

Vådområdeindsatsen er støttet af EU – Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen.

 

Logo