Etablering af fuld faunapassage ved Brå Mølle i Rohden Å

Det overordnede mål med projektet er at skabe fri passage for fisk til den opstrøms del af Rohden Å vandsystem, samt at sikre kontinuiteten i vandløbet for den øvrige fauna. Projektlokaliteten ses på nedenstående figur.

Kort Brå Mølle

Figur 1. Oversigt over indsatsområdets beliggenhed.

Spærringen består af en opstemning på ca. 2,2 m højde ved Brå Mølle, hvor der er en meget begrænset passagemulighed via en fisketrappelignende konstruktion. Ved etablering af faunapassagen opnås adgang til 17,6 km højpotentielt ørredvand opstrøms Møllesøen.

Kommunen har i de seneste år lagt en koncentreret indsats for at skabe fri passage i hele Rohden Å vandsystem. Således er der restaureringsindsats i gang ved Svends Mølle og faunaspærringer ved Ørum Dambrug, Harpedal Bæk og Brejnballe Bæk er fjernet.

Spærring Brå Mølle

Figur 2. Spærringen ved Brå Mølle

Vandløbsrestaureringsindsatsen er støttet af Den Europæiske Union, EU – Den Europæiske Hav-og Fiskerifond, Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen.

Logoer Hav og Fisk