Etablering af fuld faunapassage ved Svends Mølle i Rohden Å

Kommunen vil i perioden 25. august 2015 til 25. februar 2019 gennemføre et omfattende restaureringsprojekt ved Svends Mølle i Rohden Å vandsystem. De fysiske anlægsarbejder forventes at blive gennemført fra sommeren 2017 til efteråret 2018.

Det overordnede mål med projektet er at skabe fri passage for fisk til den opstrøms del af Rohden Å vandsystem, samt at sikre kontinuiteten i vandløbet for den øvrige fauna.

Svends Mølle er beliggende mellem Ørum og Daugård ved den nedre del af Rohden Å. Projektstrækningen ses på nedenstående figur 1.

Kort Svends Mølle

Figur 1. Oversigt over indsatsområdets beliggenhed 

Spærringen består af en opstemning på ca. 2,5 m’s højde ved Svends Mølle, med begrænset passage via en klassisk kammertrappe og et ålepas på siden af stemmet. Ved etablering af faunapassagen opnås adgang til ca. 63 km højpotentielt fiskevand opstrøms Møllesøen.

Kommunen har i de seneste år lagt en koncentreret indsats for at skabe fri passage i hele Rohden Å vandsystem. Således er der restaureringsindsats i gang ved Brå Mølle og faunaspærringer ved Ørum Dambrug, Harpedal Bæk og Brejnballe Bæk er fjernet.

Spærring Svends Mølle

Figur 2. Spærringen ved Svends Mølle

Vandløbsrestaureringsindsatsen er støttet af Den Europæiske Union, EU – Den Europæiske Hav og Fiskerifond, Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen.

Logoer Hav og Fisk