Sprogudvikling 3-5 år

At beherske gode kommunikative og sproglige kompetencer er vigtige redskaber for at danne relationer, indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. Barnet i alderen 3 til 5 år er godt i gang med at tilegne sig ord og begreber og forstå sin omverden og det har fortsat brug for, at forældre og fagpersonale støtter dem i den videre udvikling.

Lovstof

Dagtilbudsloven

Hvorfor er det vigtigt?

Der er stor forskel på børns sproglige kompetencer. Et lille ordforråd vokser langsommere end et stort af slagsen, fordi ord avler ord - jo flere ord man allerede har, jo lettere er det at tilegne sig nye. Det produktive ordforråd og sprogforståelsen udbygges ved, at barnet gør sig erfaringer med nye ord, knytter betydningen til personer, genstande eller oplevelser og lagrer det i hukommelsen.                                                                                          Det betyder, at jo tidligere vi støtter op om børnenes sprogudvikling, jo større bliver udbyttet.

Evnen til at kunne udtrykke sig med sine egne ord spiller en stor rolle for børns trivsel, udvikling og læring. Manglen på ord kan være isolerende og have store konsekvenser for børns udvikling og senere skolegang. Derfor skal vi støtte dem i at få flere ord og motivere deres glæde ved sproget.

Tredje til femte leveår er en spændende tid i barnets sproglige udvikling, for det er her fundamentet er lagt, og er klar til overbygning. Et solidt sprogligt fundament danner grundlag for barnets videre sprogudvikling gennem barndom og ungdom. Her vil kvaliteten af de sprogmiljøer, som barnet møder gennem resten af barndommen, både i hjem og dagtilbud  være af stor betydning - særligt for børn i udsatte positioner.

Børn som allerede i førskolealderen kender mange bogstaver, og som selvstændigt har beskæftiget sig med bøger og skrift, klarer som regel den første læseindlæring godt. Også det at besidde en god sproglig bevidsthed (også kaldet sproglig opmærksomhed), er en evne som bidrager til nemmere at knække læsekoden. Denne udvikles typisk i løbet af børnehavealderen (ca. fra 4 år) og videre i skolealderen. Sproglig opmærksomhed, er at kunne se på sproget “ude fra”, så det kan rette sin opmærksomhed mod de enkelte ord, sætninger, stavelser, rim og enkeltlyde.

Kommunikation og sprog er ét blandt 6 læreplanstemaer, som alle dagtilbud er forpligtede til at arbejde med. Læreplanstemaet indeholder to pædagogiske mål:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

I nedenstående faner finder du en kort beskrivelse af børns sproglige udvikling samt anbefalinger til, hvordan du kan understøtte denne udvikling. Det beskrevne giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.