Skolebestyrelsesvalg

Der er forskudt valg til skolebestyrelserne i foråret 2024. Ved skoler med forskudte valg, er kun en del af bestyrelsen på valg.
mand som råber

Forskudte valg til skolebestyrelsen 2024

Hvis du vil være med til at bestemme fremtiden på dit barns skole, bør du deltage i valgmødet. På valgmødet har du mulighed for selv at stille op, at foreslå andre kandidater eller bare høre kandidaternes holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde.

Der afholdes valgmøder på skolerne – efter plan fra forvaltningen. På mødet aftales kandidatlisten om muligt.

Der holdes valgmøde:

Torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00 på:

 • Barrit skole
 • Rårup skole
 • Stouby skole
 • Uldum skole
 • Ølholm skole
 • Ølsted skole
 • Åle-Hjortsvang skole

Mandag den 22. april 2024 kl. 19.00 på:

 • Juelsminde skole
 • Tørring Skole

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 19.00 på:

 • Lindved skole
 • Rask Mølle skole
 • Skolen i Midten
 • Hornsyld skole

Onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00 på:

 • Daugård skole

Senest 1 uge før valgmødet udsender hver skole materiale om skolebestyrelsesvalget. Kandidater, der opstilles tidligere end 1 uge før valgmødet, har mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.
Hvis der senest 2 uger efter valgmødet kan aftales en opstillingsrækkefølge mellem alle godkendte kandidater, er der fredsvalg. De øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der skal vælges, betragtes som valgt. De øvrige på listen betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, gennemføres skolebestyrelsesvalget som en brevafstemning i perioden 28. maj – 10. juni 2024 kl. 12.00. For at kunne opstille og stemme til skolebestyrelsesvalget, skal man være opført på valglisten. Valglisten fremlægges på skolen fra mandag den 18 marts – 1. april 2024. Langt de fleste forældre er opført på listen, men er du i tvivl om du er optaget på valglisten, kan du tjekke det på skolen. Er du ikke nævnt i valglisten, men opfylder betingelserne, kan du anmode om at blive optaget på listen. Sidste frist er den 3. april 2024. Derefter vil du få besked fra valgbestyrelsen om anmodningen kan tages til følge. Du kan vælges til skolebestyrelsen i den skole, hvor dit barn går eller skal starte efter sommerferien.

Du har én stemme pr. skole dit barn/dine børn går i eller skal starte i efter sommerferien.

Valgregler - bilag

Alle, der er berettiget til at stemme er også berettiget til at blive valgt ind som forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen bortset fra ansatte ved skolen, som samtidig er forældre på skolen.

Du kan deltage i valget

Du kan deltage i valget, hvis du har børn i kommunens skoler. Hvis dit barn skal starte i skole efter sommerferien kan du deltage i valget, og hvis dit barn skal starte i en ny skole efter sommerferien (f.eks. i 7. klasse på en overbygningsskole) deltager du i valget der. Forudsætningen er, at beslutningen om, hvor barnet skal begynde eller fortsætte skolegangen, er truffet inden sidste frist for ændring af valglisten den 3. april 2024.

 • Hvis du har børn på flere skoler, kan du deltage i valget hvert sted.
 • Hvis du har flere børn på samme skole, har du alligevel kun én stemme
 • Begge forældre, som er indehavere af forældremyndigheden, kan afgive én stemme hver.
 • Der kan højst tildeles valgret til 2 personer på grundlag af samme barn.

Valglisten

Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en valgliste, som fremlægges på den enkelte skole fra den 18. marts – 1. april 2024 til gennemsyn. Listen opregner alle de personer, som ud fra skolens oplysninger er stemmeberettigede. Hvis man ikke er med på listen, men opfylder nogle af nedenstående regler, henvender man sig til skolens leder med ønske om at blive optaget på valglisten. Fristen for optagelse på valglisten er den 3. april 2024.

Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

 1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget.

Forældremyndighedsindehaverne kan ikke samtidig deltage i valget.

 1. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver tilslutning.
 2. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
 3. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
 4. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver jf.nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.
   

Hvis du stiller op til valget

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest den 8. maj 2024 kl. 12.00.

Hvis du ønsker materiale udsendt til forældrene om dine synspunkter kan du aflevere det til skolelederne senest 1 uge før valgmødet. Du kan også redegøre for dine synspunkter på valgmødet.

Fredsvalg eller afstemning

Hvis alle opstillede kandidater bliver enige om en opstillingsrækkefølge senest 14 dage efter valgmødet, bliver der fredsvalg. De øverste på listen, svarende til det antal, der skal vælges, betragtes som valgt. De øvrige bliver stedfortrædere.

Hvis ikke der opnås enighed bliver der afstemning. Afstemningen foregår i perioden 28. maj til 10. juni 2024. Kandidaterne fordeles i rækkefølge efter stemmetal og de øverste på listen, svarende til det antal, der skal vælges, betragtes som valgt. De øvrige bliver stedfortrædere.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger om valgreglerne kan findes på:

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen