Milepæle for udvikling af kompetencer i matematik 4.-6.kl

Fælles forenklede mål 4. - 6. kl. (mangler opdateret link til http://www.emu.dk/) 

Fælles forenklede mål er bygget op  omkring 12 generelle kompetencer, som alle skal arbejde hen imod gennem skoletiden.

De 12 generelle kompetencer skal udvikles gennem arbejdet med “matematiske kompetencer”, “tal og algebra”, “statistik og sandsynlighed” og “geometri og måling” fra 1.-9. klasse.

Derudover er der opmærksomhedspunkter undervejs, som er vigtige for at have et sikkert fagligt fundament.

Generelle kompetencemål 4.-6. klasse:

 • Barnet kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.
 • Barnet kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger.
 • Barnet kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.
 • Barnet kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder.

Matematiske kompetencer

Kompetencemål efter 6. kl. :

 • Barnet kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.
Opmærksomhedspunkt efter 6. kl. :
 • Barnet kan uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige tekster.
Læringen af de matematiske emner tal og algebra, geometri og måling, statistik og sandsynlighed sker samtidig med, at det enkelte barn også  udvikler sig fagligt inden for de seks tværgående matematiske kompetencer, som en matematisk tilgang kan udskilles i.

Det drejer sig om:

 • problembehandlingskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning

 • modelleringskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne anvende enkle matematiske modeller

 • ræsonnements- og tankegangskompetencen, hvor barnet skal kende til og kunne anvende ræsonnementer til at udvikle og efterprøve hypoteser

 • repræsentations- og symbolbehandlingskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne oversætte mellem hverdagssprog og udtryk med matematiske symboler

 • kommunikationskompetencen, hvor barnet skal kende til og kunne anvende fagord og begreber både mundtligt og skriftligt

 • hjælpemiddelkompetencen, hvor barnet skal kende til og kunne vælge hjælpemidler (konkrete materialer og digitale værktøjer) efter formål.  I faget matematik skal der som minimum arbejdes med regneark, dynamisk geometriprogram (Geogebra) og en lille smule med CAS (lommeregnerprogram, der bl.a. kan isolere variable i udtryk, løse ligninger eksakt).

Tal og algebra

Kompetencemål efter 6. kl. :

 • Barnet  kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger
Opmærksomhedspunkt efter 6. kl. :
 • Barnet kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk

Barnet kan gennemføre regneprocesser inden for alle fire regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner.

Indenfor tal skal barnet kende til og kunne anvende decimaltal og brøker i hverdagssituationer. Barnet skal også kende til og kunne anvende negative hele tal, procent, enkle potenser og pi.

Indenfor regnestrategier skal barnet kende til og kunne udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal og udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal - det drejer sig altså om at kunne tænke/tegne/notere sig frem til et resultat og ikke om at kunne gøre det på en bestemt måde. Barnet skal også kende til og kunne udføre beregninger med procent, herunder med digitale værktøjer.

Indenfor algebra skal barnet kende til og kunne anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge. Der er tale om ligninger og funktioner, som skal kunne løses på en uformel måde og med inddragelse af digitale værktøjer.

Geometri og måling

Kompetencemål efter 6. kl. :

 • Barnet skal kunne anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

Indenfor geometriske egenskaber og sammenhænge skal barnet have viden om og kunne kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler. Barnet skal også have viden om og kunne undersøge geometriske egenskaber ved plane og rumlige figurer.

Inden for geometrisk tegning skal barnet kende til og kunne anvende skitser og præcise tegninger, herunder bruge tegneformer i digitale værktøjer. Rumlige figurer skal også kunne tegnes med forskellige metoder.

Indenfor placeringer og flytninger skal barnet have viden om og kunne beskrive placeringer i hele koordinatsystemet. Barnet skal også have viden om forskellige metoder til at kunne fremstille mønstre ved hjælp af flytninger, herunder brug af digitale værktøjer som f.eks. GeoGebra.

Indenfor måling skal barnet kende til og kunne anslå og bestemme omkreds og areal (og rumfang), herunder metoder med digitale værktøjer.

Statistik og sandsynlighed

Kompetencemål efter 6. kl. :

 • Barnet skal kunne udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder

Inden for statistik skal barnet kunne anvende og tolke grafiske fremstillinger af data. Barnet skal også kunne gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser og sammenligne datasæt ud fra enkle statistiske deskriptorer, herunder med brug af digitale værktøjer.

Indenfor sandsynlighed skal barnet kunne undersøge chancestørrelser gennem undersøgelser og simuleringer og kunne beskrive sandsynlighed ved brug af frekvens.