Naturprojekter i Hedensted Kommune

Her kan du læse om nogle af de naturprojekter, som er udført eller som vi arbejder på i øjeblikket.
Engområde med søer

BioScape – Åstrup Kær i Hedensted Kommune

BioScape - improving Biodiversity in the landScape er et femårigt EU LIFE Biodiversity projekt, der løber fra oktober 2021 til oktober 2026. 

BioScapes overordnede mål:  

BioScapes overordnede mål 

I Hedensted Kommune er projektområdet Åstrup kær. Området er karakteriseret af naturtyper beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3. Ca. 23 arter på den danske Rødliste har hjemme i Åstrup Kær, heriblandt viben og odderen. Dog er området stærkt fragmenteret, hvilket gør levevilkårene for de hjemmehørende arter svære. Vandløbet Rårup Å løber gennem Åstrup Kær før det munder ud i Skjold Å. Dette skæringspunkt udsætter nærliggende bygninger og infrastruktur for oversvømmelse.

I projektet arbejdes der for tiltag i området, som både skal reducere skadeomkostningerne når vandløbet løber over sine bredder og samtidig forbedre naturen og sammenhængen mellem naturområder, samt gendanne natur. 

Læs mere om projektet på Life-bioscape  

BioScape

  

Bjerre Engsø

Bjerre Engsø er et vådområde syd for Bjerre skov, som blev indviet i 2010. Hele projektområdet er i alt på 87 hektar, og heraf er den nye Bjerre Engsø på 20 hektar.

Der er etableret stier og opstillet et fugletårn, så man kan følge med i det varierende fugle-, plante- og dyreliv, der udvikler sig i området. Fuglene har allerede kvitteret fint, idet antallet af arter nu er over 140 og mere end tredoblet siden området blev etableret.

Vådområdet og søen er blandt andet etableret ved at lave nye slyngede forløb i Skjold Å og Haredalsbækken samtidig med, at der blev lukket for Skjold Ås gamle løb.

Kombineret med bortgravning af ca. 40.000 m³ jord har den højere vandstand skabt søen med vandspejl på 20 hektar og vanddybde op til 1,50 meter.

Projektet var en del af regeringens vandmiljøplan II. Projektet har kostet ca. 16 mio. kr., som kommer fra vandmiljøplan II samtidig med, at der er ydet et betydeligt tilskud fra Miljøministeriets naturforvaltningsmidler.

Hele området er fortsat i privat eje og har ikke fri adgang, men kan opleves af alle interesserede ved brug af stierne og fugletårnet.

Her kan du downloade en oversigt over informationstavler i området og hente Naturstyrelsens folder Naturskoven i Bjerge Skov

Hegning af 13 ha eng ved Skjold Å vest for Bjerre Engsø

Inden for vådområdeprojektet Skjold Å/Bjerre Engsø har Hedensted Kommune sammen med tre lodsejere hegnet ca. 13 ha engareal. En væsentlig del af arealet var før vådområdeprojektet dyrket mark, men skal fremover ligge som eng.

Hegnet er på i alt 2.200 m. Arealet bliver afgræsset af ca. 20 kreaturer, fortrinsvis Galloway, som tilhører en lokal dyreholder.

Græsningsplejen forløber i første omgang i fem år. Derefter aftales den fortsatte drift.

Det hegnede areal er vist på kortet. En af stierne fra vådområdeprojektet løber langs en del af hegningen. Stien starter ved Bjerre Skovvej vest for Bjerre Engsø.

Projektet har kostet 75.000 kr. Udgifterne dækkes således: