Uddybning - Milepæle for udvikling af kompetencer i matematik 7.-9. kl.

Fælles forenklede mål 4. - 6. kl.   

Fælles forenklede mål er bygget op  omkring 12 generelle kompetencer, som alle skal arbejde hen  imod gennem skoletiden.

De 12 generelle kompetencer skal udvikles gennem arbejdet med “matematiske kompetencer”, “tal og algebra”, “statistik og sandsynlighed” og “geometri og måling” fra 1.-9. klasse.

Derudover er der “opmærksomhedspunkter” undervejs, som er vigtige for at have et sikkert fagligt fundament.

Generelle kompetencemål 7.-9. klasse:

 • Barnet kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik
 • Barnet kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.
 • Barnet kan forklare geometriske sammenhænge og beregne geometriske mål
 • Barnet kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed

Matematiske kompetencer

Kompetencemål efter 9. kl. :

Barnet kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.

Læringen af de matematiske emner tal og algebra, geometri og måling, statistik og sandsynlighed sker samtidig med, at det enkelte barn også  udvikler sig fagligt inden for de seks tværgående matematiske kompetencer, som en matematisk tilgang kan udskilles i.

Det drejer sig om:

 • problembehandlingskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne planlægge, gennemføre og vurdere problemløsningsprocesser

 • modelleringskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne opstille og vurdere matematiske modeller, herunder med inddragelse af it til simulering

 • ræsonnements- og tankegangskompetencen, hvor barnet skal kende til enkle matematiske beviser og kunne udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af digitale værktøjer

 • repræsentations- og symbolbehandlingskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne argumentere for valg af matematisk repræsentation og udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer

 • kommunikationskompetencen, hvor barnet skal kende til og kunne kommunikere skriftligt og mundtligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision

 • hjælpemiddelkompetencen, hvor barnet skal kende til og kunne vælge og vurdere hjælpemidler til en matematisk situation.  I faget matematik skal der som minimum arbejdes med regneark, dynamisk geometriprogram (Geogebra) og CAS (lommeregnerprogram, der kan isolere variable i udtryk, løse ligninger eksakt). Derudover arbejdes der ofte med et skriveprogram.

Tal og algebra

Kompetencemål efter 9. kl. :

 • Barnet  kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser

Opmærksomhedspunkt efter 9. kl. :

 • Barnet kan gennemføre simple procentberegninger med overslag og lommeregner
 • Barnet kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel


Indenfor tal skal barnet kende til og kunne anvende reelle tal. Barnet skal kende til og kunne anvende decimaltal, brøk, procent, potenser, rødder og irrationelle tal.

Indenfor regnestrategier skal barnet kende til og kunne udføre beregninger med rationale tal, potenser og rødder. Barnet skal også kende til og kunne udføre beregninger med procentuel vækst i regneark.

Indenfor algebra skal barnet kende til og kunne løse ligninger og enkle uligheder. Han/hun skal også kende sammenhængen mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer og skal kunne løse enkle ligningssystemer grafisk.
Samtidig skal barnet have viden om og kunne udføre omskrivninger og beregninger med variable og sammenligne algebraiske udtryk. Han/hun skal også kende til og kunne anvende lineære og ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer.

Geometri og måling

Kompetencemål efter 9. kl. :

 • Barnet skal kunne forklare geometriske sammenhænge og beregne mål

Indenfor geometriske egenskaber og sammenhænge skal barnet have viden om og kunne undersøge sammenhænge og egenskaber mellem forskellige matematiske begreber, herunder med digitale værktøjer. Barnet skal også have viden om og kunne forklare om den pythagoræiske læresætning og trigonometri.

Inden for geometrisk tegning skal barnet kende til og kunne undersøge  og tegne 2D-tegninger af objekter i omverdenen, herunder med digitale værktøjer. Der skal kunne fremstilles præcise tegninger ud fra givne betingelser.

Indenfor placeringer og flytninger skal barnet have viden om og kunne analysere mønstre og symmetrier. Han/hun skal også have viden om og kunne undersøge sammenhænge mellem kurver og ligninger, herunder med digitale værktøjer.

Indenfor måling skal barnet kende til og kunne mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer, og bestemme afstande med beregning.

Statistik og sandsynlighed

Kompetencemål efter 9. kl. :

 • Barnet skal kunne vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed
Inden for statistik skal barnet kende til og kunne undersøge og vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt, herunder med brug af digitale værktøjer. Han/hun skal også kende til og kritisk kunne vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data.

Indenfor sandsynlighed skal barnet kende til og kunne anvende statistisk og teoretisk sandsynlighed.