Milepæle for udvikling af kompetencer i matematik 1.-3. kl.

Fælles forenklede mål 1. - 3. kl.   (mangler opdateret link til http://www.emu.dk/) 

Fælles forenklede mål er bygget op  omkring 12 generelle kompetencer, som alle skal arbejde hen imod gennem skoletiden.

De 12 generelle kompetencer skal udvikles gennem arbejdet med “matematiske kompetencer”, “tal og algebra”, “statistik og sandsynlighed” og “geometri og måling” fra 1.-9. klasse.

Derudover er der “opmærksomhedspunkter” undervejs, som er vigtige for at have et sikkert fagligt fundament.

Generelle kompetencemål 1.-3. klasse:

 • Barnet kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik.

 • Barnet kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal

 • Barnet kan anvende geometriske begreber og måle

 • Barnet kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intiutive chancestørrelser

Matematiske kompetencer

Kompetencemål efter 3. kl.:

 • Barnet kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik.

Læringen af de matematiske emner tal og algebra, geometri og måling, statistik og sandsynlighed sker samtidig med, at det enkelte barn også  udvikler sig fagligt inden for de seks tværgående matematiske kompetencer, som en matematisk tilgang kan udskilles i.

Det drejer sig om:

 • problembehandlingskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne løse enkle matematiske problemer ved at kunne bruge enkle strategier

 • modelleringskompetence, hvor barnet skal kende til og kunne tolke sammenhænge mellem matematiske resultater og enkle hverdagssituationer

 • ræsonnements- og tankegangskompetencen, hvor barnet skal kende til og kan give og følge uformelle matematiske forklaringer

 • repræsentations- og symbolbehandlingskompetence, hvor barnet skal kende til og kan visuelle og enkle symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer

 • kommunikationskompetencen, hvor barnet skal kende til og kan anvende enkle fagord og begreber både mundtligt og skriftligt

 • hjælpemiddelkompetencen, hvor barnet skal kende til og kan anvende digitale værktøjer til undersøgelser, enkle tegninger og beregninger. I faget matematik skal der som minimum arbejdes med regneark og dynamisk geometriprogram (Geogebra).

Tal og algebra

Kompetencemål efter 3. kl.:

 • Barnet kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. De naturlige tal er alle de tal, som vi naturligt bruger til at tælle med, altså 1-2-3-4-5...10…….100..

Opmærksomhedspunkt efter 3. kl.:

 • Barnet kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge.

 • Barnet kan lægge sammen (addere) og trække fra (subtrahere) med naturlige tal ved at bruge hovedregning og lommeregning.
 • Indenfor tal skal barnet kende tallene fra 10 til 100 og bagefter tallene fra 100 til 1000, og der skal være forståelse for, at vores talsystem er bygget op i enere, tiere og hundreder. Barnet skal kende til og kunne genkende enkle decimaltal og brøker i hverdagssituationer.

Indenfor regnestrategier skal barnet kende til og kunne udvikle metoder til addition (+), subtraktion(-), multiplikation (gange) og division med naturlige tal. Det drejer sig altså om at kunne tænke/tegne/notere sig frem til et resultat og ikke om at kunne gøre det på en bestemt måde.

Indenfor algebra skal barnet kunne opdage og beskrive systemer i figur- og talmønstre. Det drejer sig altså om at kunne se sammenhænge mellem de fire regningsarter og opdage regneregler.

Geometri og måling

Kompetencemål efter 3. kl.:

 • Barnet kan anvende geometriske begreber og måle.

Opmærksomhedspunkt efter 3. kl.:

 • Barnet kan anslå  og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge.

 • Indenfor geometriske egenskaber og sammenhænge skal barnet kende til egenskaber ved plane og rumlige figurer og kunne opdage sammenhænge mellem dem. Det drejer sig altså om at kunne se, hvad der er henholdsvis 2D og 3D.

 • Indenfor geometrisk tegning skal barnet kunne tegne plane og rumlige figurer ud fra bestemte oplysninger - rumlige figurer skal også kunne bygges. Barnet skal kunne tegne plane figurer i et dynamisk geometriprogram som GeoGebra.

 • Indenfor placeringer og flytninger skal barnet kunne bruge forholdsord til at beskrive forskellige placeringer. Det skal kunne beskrive og fremstille mønstre som er symmetriske - også ved brug af digitale værktøjer. Barnet skal kende og kunne beskrive positioner i et gitternet.

 • Indenfor måling skal barnet kende til og kunne beskrive og anslå længde, tid (at kunne klokken) og vægt både ved hjælp af egne og standardiserede måleenheder. Det skal kunne bruge både analoge og digitale måleredskaber. Eleven skal kende til måleenheder for omkreds og areal og kunne sammenligne enkle figures omkreds og areal.

Statistik og sandsynlighed

Kompetencemål efter 3. kl.:

 • Barnet kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke intuitive chancestørrelser
 • Indenfor statistik skal barnet kunne gennemføre enkle statistiske undersøgelser og beskrive og tolke resultater, og barnet skal kende til og kunne anvende tabeller og enkle diagrammer til at præsentere resultater af optællinger.  
 • Indenfor sandsynlighed skal barnet kende til chancebegrebet og kunne udtrykke chancestørrelser ud fra eksperimenter.