Miljøgodkendelse af virksomheder

En række virksomhedstyper skal være miljøgodkendte.
Industri

Større virksomheder med væsentlige miljøpåvirkninger må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er givet en miljøgodkendelse til det. Miljøgodkendte virksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer en forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er miljøgodkendt.

De nærmere regler om miljøgodkendelse af virksomheder er samlet i godkendelsesbekendtgørelsen. Af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2 fremgår det, hvilke virksomheder der er godkendelsespligtige.

Ansøgningen skal beskrive virksomhedens aktiviteter, drift og de forventede miljøpåvirkninger. Nærmere beskrivelse af kravene til en ansøgning om miljøgodkendelse fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen. 

Det er enten Kommunen eller Staten, der giver miljøgodkendelsen. Godkendelsen rummer en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning og en række vilkår. Vilkårene kan f.eks. angå støj, udledning af kemikaliedampe gennem skorstenen eller indholdet af kemiske stoffer i spildevandet. Der er naturligvis også krav til virksomhedens håndtering og bortskaffelse af forskellige former for affald.

​Det kan være en fordel at kontakte Kommunen, inden I etablerer jer. Så kan vi hjælpe med oplysninger om velegnede placeringsmuligheder for virksomheden. Vi kan orientere om relevante, gældende regler. Og vi kan måske også bidrage med viden om renere teknologi, miljøstyring og forureningsbegrænsning mv.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder skal altid sendes til den Kommune, som virksomheden ligger i. Hvis det er Staten, der er myndighed, sender Kommunen ansøgningen videre til Staten med kommunens udtalelse.

Vi kan anbefale flere måder, som kan fremskynde sagsbehandlingen:

  • Tag kontakt til Kommunen tidligt i projekteringen
  • Sørg for at projektet er godt beskrevet i ansøgningen
  • Vi anbefaler, at I går frem efter godkendelsesbekendtgørelsens disposition i bilag 3 (bilag 1-virksomheder) og bilag 4 (bilag 2-virksomheder). Det er helt generelle dispositioner. Derfor vil en del punkter ikke være relevante for alle virksomheder. Det anføres ud for punktet i ansøgningen. Så ved vi, at I har forholdt jer til spørgsmålet
  • Send os en elektronisk ansøgning. En miljøgodkendelse skal blandt andet indeholde en miljøteknisk beskrivelse. I mange tilfælde kan store dele af det fremsendte ”klippes” direkte fra ansøgningsmaterialet over i den miljøtekniske redegørelse

Normalt vil I senest 2 uger efter vi har modtaget ansøgningen modtage en kvittering på, at vi har modtaget ansøgningen. I kvitteringsbrevet er anført, hvem der er sagsbehandler på ansøgningen samt en forventet sagsbehandlingstid.

Der kan ansøges digitalt via www.virk.dk

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg