Akvakultur

I Hedensted Kommune er der 7 anlæg for fiskeopdræt fordelt på 2 ferskvandsdambrug og 5 havbrug.
Stime af fisk

Ferskvandsdambrug

Ferskvandsdambrug reguleres efter dambrugsbekendtgørelsen og skal udover miljøgodkendelse også have tilladelse til indvinding af vand - enten overfladevand (indtag fra vandløb) eller oppumpning af grundvand - efter lov om vandforsyning samt udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav i vandområder.

Ferskvandsdambrug skal have tilsyn hvert år. Som en del af tilsynet laves vandløbsbedømmelse opstrøms og nedstrøms for ferskvandsdambruget. 

Havbrug

Havbrug skal godkendes efter miljøbeskyttelsesloven og efter fiskeriloven med hensyn til placering. 

Der skal føres tilsyn med havbrug mindst hvert tredje år.

Miljøstyrelsen overvåger vandmiljøets generelle tilstand gennem det nationale overvågningsprogram NOVANA. 

Mere info om akvakultur og vandmiljøets tilstand findes i den grå boks til højre.