Beskyttet natur

Naturarealer er væsentlige levesteder for dyr.
Lilla blomst i naturen

Ansøgning

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbud mod ændringer m.v. i beskyttet natur. Der kan søges via ansøgningsskema eller gennem Byg og Miljø-portalen, brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø.

Generelt

Vi beskytter naturen, fordi vi ønsker at bevare den og dens bestande af vilde dyr og planter. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  • Heder
  • Moser og lignende
  • Strandenge og strandsumpe
  • Ferske enge og biologiske overdrev

Når naturtyperne enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med beskyttede søer, er større end 2.500 m² i sammenhængende areal.

Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af beskyttede vandløb eller af naturlige søer over 100 m². Naturlige søer og vandhuller er søer og vandhuller med et naturligt plante- og dyreliv.

Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m², når de ligger i forbindelse med beskyttede søer eller vandløb.

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et § 3-område. Fx opfyldning, dræning, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere.

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud. Brug ansøgningsskemaet i boksen Selvbetjening.

De beskyttede naturtyper er vejledende registrerede og kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation. Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret som beskyttet. Arealer  kan vokse ind i eller ud af beskyttelsen.

Find mere information om beskyttet natur på Borger.dk

Kontakt

Natur, Vand & Vej

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Natur, Vand & Vej