Sprogudvikling 9 mdr.-3 år

Den tidlige sprogudvikling tager udgangspunkt i de nære relationer, som finder sted i hjemmet og dagtilbuddet.

Lovstof

Dagtilbudsloven

Hvorfor er det vigtigt?

Vi ved fra nyere forskning, at kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med andre betydningsfulde voksne som personalet i dagtilbud. Det kan være i dialoger med mange turtagninger, når vi lytter til hinanden, fortæller, stiller spørgsmål og leger med sproget. Det er derfor centralt for barnets sprogtilegnelse at forældre og andre voksne omkring barnet er bevidste om, at de er sproglige rollemodeller for barnet.

Sproget læres som en naturlig forlængelse af den udveksling, der foregår som blikretning, pludren og gestik og det kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed. Det er af stor betydning, hvordan vi henvender os til barnet, taler med det, giver beskeder og sætter ord på det, der sker i dagligdagens gøremål. Kvaliteten i samtaler mellem barn og voksen er i det hele taget væsentlig og særlig betydningsfuld for børn i udsatte positioner.

At beherske gode kommunikative og sproglige kompetencer er vigtige redskaber for at danne relationer, indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. Børn lærer både sprog af voksne men også andre børn, derfor er leg og samvær med andre en vigtig øvebane for barnets kommunikative og sproglige udvikling.

Kommunikation og sprog er ét blandt 6 læreplanstemaer, som alle dagtilbud er forpligtede til at arbejde med. Læreplanstemaet indeholder to pædagogiske mål:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

I nedenstående faner finder du en kort beskrivelse af børns sproglige udvikling samt anbefalinger til, hvordan du kan understøtte denne udvikling. Det beskrevne giver et fingerpeg om, hvad der kan forventes, men børn udvikler sig forskelligt, og derfor kan børns ordforråd og sprogbrug variere i forhold til deres alder.