Overgang til ungdomsuddannelsen

Vejledning i grundskolen

Ungdommens Uddannelsesvejledning Hedensted er et vejledningscenter, som vejleder unge i Hedensted kommune om valg af uddannelse og erhverv.

På hver grundskole er der tilknyttet en UU-vejleder, som sammen med lærerteamet arbejder på at forberede eleverne på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Vejledningen indeholder blandt andet:

  • Kollektiv vejledning for alle fra 7. – 10. klasse
  • Individuel vejledning og/eller gruppevejledning for elever med særlige vejledningsbehov
  • Tilrettelæggelse af særlige tiltag for elever, som har brug for hjælp til at blive uddannelsesparate

Eleverne kan endvidere få råd og vejledning ved klasselæreren eller på www.ug.dk og www.evejledning.dk , som er den landsdækkende vejledningsportal, hvor man kan få vejledning pr. telefon, mail, chat eller SMS fra uddannede vejledere.

Uddannelsesparathedsvurdering

I første halvdel af 8. klasse foretages en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering. Her vurderer skole og UU, om eleven forventes at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. Vurderingen foretages ud fra elevens:

  • Karakterer
  • Sociale og personlige forudsætninger for uddannelse
  • Elevens uddannelsesønske

For elever som vurderes foreløbig ikke uddannelsesparate iværksætter skole og UU i fællesskab en skole- og vejledningsindsats med det mål, at eleven skal blive klar til uddannelse. I 9. klasse gennemfører elever, som ikke umiddelbart er parate til uddannelse, et obligatorisk brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse. Eleven vælger brobygningsforløbet i dialog med UU-vejlederen og skolen.

Uddannelsesplan og ansøgning til ungdomsuddannelse/10. klasse

I 8. klasse påbegynder eleverne arbejdet med den uddannelsesplan, som i 9./10. klasse vil danne grundlag for deres ansøgning til ungdomsuddannelse/10. klasse. I 8. og 9. klasse fungerer uddannelsesplanen, sammen med elevplanen, som elevens arbejdsredskab i forbindelse med planlægning af uddannelsesforløb efter grundskolen. Eleverne skal reflektere over følgende punkter: 

  • Introduktionskurser – to gange to dages besøg på to forskellige ungdomsuddannelser plus en dag med introduktion til erhvervsuddannelserne. (8. klasse)
  • UU-vejlederens kollektive vejledning om ungdomsuddannelserne og valg af disse
  • Områder inden for de faglige, personlige eller sociale forudsætninger for uddannelsesparathed, hvor eleven bør arbejde på at forbedre sig.

I januar/februar i 9./10. klasse laver eleven en ansøgning til deres valgte ungdomsuddannelse/10. klasse, som består af uddannelsesplanen og en digital ansøgning. Samtidig vurderes elevens uddannelsesparathed til enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse igen senest pr. 1. februar. Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat kan forældrene ønske vurderingen prøvet, hvorefter en relevant ungdomsuddannelse vil foretage en revurdering, som udgør den endelige afgørelse. For erhvervsuddannelserne er der endvidere blevet indført et adgangskrav, således at eleven skal opnå 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik afgangsprøve for at blive optaget på en erhvervsuddannelse.

Elever i skriftsproglige vanskeligheder

Som en del af ansøgningen vil det være relevant at inkludere en beskrivelse af elevens skriftsproglige vanskeligheder. Denne beskrivelse vil altid være udarbejdet med henblik på at lette elevens overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse/10. klasse, og vil typisk have fokus på elevens behov for hjælpemidler, støtte eller ekstra opmærksomhed i opstarten på det nye uddannelsessted.

Det er forældrenes ansvar at sørge for, at den digitale ansøgning med Tillæg til ansøgningen sendes fra www.optagelse.dk senest d. 1. marts.

For mere information om vejledning i 7.-10. klasse kan man finde en beskrivelse af UU-vejledningen og uddannelsesparathedsvurderingen på skolernes hjemmesider. For unge, som har forladt grundskolen, er det muligt at finde den pågældende vejleders navn og nummer på www.minvejleder.dk