Husstandsvindmøller

Hvis du ønsker at opsætte af en husstandsvindmølle kan du læse mere om hvad du skal være opmærksom på og hvad det kræver af tilladelser.
Husstandsvindmølle på landet

Hvad er en husstandsvindmølle

Ved en husstandsvindmølle eller minivindmølle forstås normalt en mindre, enkeltstående mølle med en totalhøjde på under 25 meter. Den står i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land. Der kan ikke forventes tilladelse til små møller i byzone pga. støjgrænserne.

Det kræver en byggetilladelse at opstille en husstandsvindmølle og hvis din ejendom ligger i landzone, kræver det også en landzonetilladelse. Du skal søge via Byg & Miljø.

Anmeldelse

Når du har fået din tilladelse, skal du huske at sende en anmeldelse til os før du sætter møllen op.

Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller § 4.

Dokumentation skal foreligge i form af følgende:

  1. En rapport over målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype, jf. bekendtgørelsens § 6.
  2. Kortmateriale over det område, hvor den eller de anmeldte vindmøller ønskes etableret. Kortmaterialet skal være forsynet med målestok og nordpil samt nøje angive den eller de anmeldte vindmøllers placeringssteder, placering af eksisterende vindmøller samt beboelser og afstanden hertil og til anden støjfølsom arealanvendelse.
  3. Beregning af støjbelastningen ved de i § 4 nævnte punkter efter retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Anmeldelsen anses for indgivet, når forvaltningen har modtaget alle de i bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nævnte oplysninger.

kommunens webkort kan du se om din ejendom er omfattet af fredning, naturbeskyttelse eller øvrige bygge- og beskyttelseslinjer, som kan have betydning for møllens placering.

Der kan i Kommuneplan og lokalplaner være fastsat bestemmelser, som har betydning for muligheden for at opsætte husstandsvindmøller.

 

 

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg