Forslag til Hedensted Kommuneplan 2021-2033

Forslag til kommuneplanen er en digital plan for udviklingen af hele Hedensted Kommune. På kommuneplanens hjemmeside kan du læse mere om indholdet i forslag til kommuneplanen, og hvad den betyder for dig.

Kommuneplanen er den øverste plan for Hedensted Kommunes udvikling de næste 12 år og har fokus på fire vigtige temaer;

Bosætning
Hedensted Kommune vil gerne skabe det bedste sted at bo med fokus på udvikling i øjenhøjde, så dine drømme og planer bliver realiseret. Der skal være nem adgang til naturen, boligområder med grønne kiler, stiforbindelser og steder, hvor der er plads til at mærke roen.

Centerbyer og detailhandel
Centerbyerne Hedensted-Løsning, Juelsminde og Tørring er lokomotiver for udviklingen i de omkringliggende lokal- og landsbyer. Her er der et særligt fokus på by- og erhvervsudvikling samt et differentieret handelsliv.

Erhvervsudvikling
Hedensted Kommune har en ambition om at være Danmarks bedste erhvervs- og iværksætterkommune, hvormed der er plads til alle typer af erhverv. Kommunen har fokus på eksisterende såvel som nye områder. Tætheden til motorvejen E45, den midtjyske motorvej og Vestvejen er gode placeringer for plads- og transportkrævende erhverv. Derudover har kommunen også fokus på turismeerhvervet og vil være en af de foretrukne destinationer for turister.

Mobilitet
Kommunen har fokus på god og sikker infrastruktur samt mobilitet. Mobiliteten skal forbedres for alle målgrupper og nytænke fremtidens mobilitet. Det skal være nemt at få en hverdag til at fungere for pendlerne, så det er enkelt at komme fra boligen til hovedfærdselsårer, skoler, institutioner mv. Derudover skal det også være muligt at komme til og fra sin ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter og sociale fællesskaber.

Hedensted Byråd vedtog den 25. august 2021 at fremlægge forslag til Hedensted Kommuneplan 2021-2033 og miljøvurderingen af planen i 8 ugers offentlig høring i henhold til planlovens §§ 24-25 (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) og lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020).

Delvis revision af kommuneplanen
Der er sket en delvis revision af Hedensted Kommuneplan ud fra emnerne centerbyerne 2.0, strategisk planlægning for landsbyer, støj og kulturmiljøer. Emnerne centerbyerne 2.0 og kulturmiljøer har været behandlet og offentliggjort som selvstændige kommuneplantillæg.

Forslaget til Hedensted Kommuneplan 2021-2033 og miljøvurderingen kan ses på hjemmesiden kommuneplan2021.hedensted.dk.

Høringsperiode
Forslaget til Hedensted Kommuneplan 2021-2033 er i høring fra den 6. september til den 1. november 2021. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget og indkomne bemærkninger. Bemærkninger og ønsker, der er indsendt i løbet af kommuneplanprocessen, vil blive behandlet sammen med de resterende høringssvar til Hedensted Kommuneplan 2021-2033.

Hvad betyder kommuneplanen for dig?
Hovedreglen er, at en kommuneplans retsvirkninger indtræder ved byrådets endelige vedtagelse af planen. Det betyder, at kommunens lokalplankompetence og forpligtigelse til at virke for kommuneplanens gennemførelse, træder i kraft samtidig med, at byrådet vedtager Hedensted Kommuneplan 2021-2033 endeligt.

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere og brugere af ejendommen. Bestemmelser i planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver dog byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse, hvis ønskerne er i strid med bestemmelser i kommuneplanen. Kommuneplanen skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i kommuneplanen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre en ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens rammedel. Bestemmelsen betyder, at byrådet ikke behøver at nedlægge forbud efter planlovens § 14 og tilvejebringe lokalplan for at få hjemmel til at modsætte sig den kommuneplanstridige bebyggelse eller anvendelse.

Miljøvurdering
Kommuneplanforslaget er omfattet af kravet om miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), der skal sikre, at planer og programmer miljøvurderes, hvis gennemførelsen af dem kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det er kun ændringerne i kommuneplanen, der skal miljøvurderes jævnfør § 2, stk. 2. Det vil sige de ændringer, der er foretaget siden Kommuneplan 2017-2029. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet. Miljørapporten er vedlagt Kommuneplan 2021-2033.

Bemærkninger
Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag kan indgives direkte på kommuneplanens hjemmeside ved at trykke på ”indsend idé, forslag eller kommentar”. Alternativt kan bemærkningen sendes via mail til planogudvikling@hedensted.dk eller pr. brev til Plan & Udvikling Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, så vi har dem senest den 1. november 2021.