Milepæle for matematikudvikling i 0. klasse

pige i hinkerude

Folkeskoleloven

Fælles mål for 0. kl.

Fælles forenklede mål for børnehaveklassen er bygget op  omkring de seks områder “sprog”, “matematisk opmærksomhed”, “naturfaglige fænomener”, “kreative og musiske udtryksformer”, “krop og bevægelse” og “engagement og fællesskab”. Hvert af de seks områder har et kompetencemål, som skal udvikles gennem arbejdet med området i børnehaveklassen.  

Opnåelse af kompetencen inden for matematisk opmærksomhed sker gennem læring indenfor tal, antal, figurer og mønstre samt sprog og tankegang.

Kompetencemål for matematisk opmærksomhed i 0. klasse:

  • Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdags situationer
Det betyder inden for området tal, at eleven med sikkerhed kan koble værdierne 0-10  med hensyn til antalsforståelse, talsymbol og talnavn samt kende deres ordning. De skal have kendskab til tallene 10-20. Eleven kan tier-remsen (10-20…-100) som remse uden nødvendigvis at have forståelse for værdierne og talnavnene.

Det betyder inden for området antal, at eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer og i regnehistorier med forskellige metoder og med en vis fleksibilitet/med brug af forskellige strategier og indsigt.

Det betyder inden for området figurer og mønstre, at eleven kan genkende, beskrive og navngive almindelige figurer såsom kvadrat, firkant, trekant og cirkel. Eleven skal også kunne genkende og beskrive enkle mønstre, samt selv lave mønstre. It skal inddrages.

Det betyder inden for området sprog og tankegang, at eleven kan anvende enkle forklaringer i forbindelse med placering og kende til enkle matematiske begreber indenfor størrelse, retning, måling og tid.

Der er ingen obligatorisk matematikvurdering i løbet af 0. klasse, men der skal naturligvis foretages en løbende og professionel vurdering ud fra beskrivelse og analyse af de iagttagelser, der foretages i hverdagen. Relevante ressourcer i hverdagen kan eksempelvis være MIO, M-OBS, Matematikvurdering 0. klasse eller MG/FG0.

Matematisk opmærksomhed (undervisningen) skal i 0. klasse rettes mod hverdagssituationer. Det danner bl.a. udgangspunkt for forståelse af matematik som et billede af virkeligheden, et sprog/begyndende fagsprog på virkeligheden. Det er det, matematik i folkeskolen går ud på.

Handletiltag i Hedensted Kommune

Det fundament af læring, der lægges i 0. klasse, skal matematik og andre fag bygge videre på. Derfor er det vigtigt, at eleverne får videreudviklet og nuanceret deres begrebsforståelse og deres talforståelse.

Arbejdet med talforståelse og begrebsforståelse skal udvikles med udgangspunkt i konkrete materialer og handlinger. Først når der er dannet konkrete erfaringer, kan der arbejdes med en grad af abstraktion. It skal inddrages.
Under arbejdet skal eleven være aktiv, og der skal være konkrete materialer og andet materiale til rådighed.
Undervisningen skal sikre, at eleven bliver nysgerrig og undersøgende ift matematik.

Obligatorisk evaluering i perioden

Ingen

Bekymring

Har du brug for råd og vejledning til din undervisning i forhold til nogle af eleverne, kan du søge det hos skolens matematikvejleder. Vær opmærksom på, at du som lærer har pligt til at handle, hvis der er grund til bekymring.
I et rådgivningsforum på skolen vil du og forældrene kunne søge yderligere vejledning samtidig med, at I laver fremtidige aftaler.

Gode links

EMU Danmarks læringsportal

Materialeplatformen (afventer nyt link)