Landbrugets opbevaringsanlæg

Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder er, som udgangspunkt, ikke omfattet af krav om byggetilladelse.
Opbevaringsanlæg i landbruget

Bestemmelsen omfatter gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foder- opbevaring og lign. De omfattede konstruktioner skal leve op til Bygningsreglementets tekniske bestemmelser, ligesom der kan være anden lovgivning, der skal iagttages ved opførelsen. Du skal derfor selv sørge for følgende:

  • Hvis der er husdyrhold på ejendommen, skal anlægget anmeldes efter Husdyrbrugloven
  • Hvis anlægget ikke ligger på et husdyrbrug, og ikke ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, skal der ansøges om landzonetilladelse
  • Hvis Bygningsreglementets krav til højde/afstande ikke overholdes, skal der søges byggetilladelse
  • Hvis kornsiloen har et rumindhold større end 250 m3, skal der ansøges om brandteknisk tilladelse jf. tekniske forskrifter hos Sydøstjyllands Brandvæsen
  • Indberetning af det tekniske anlæg i BBR