Anmeldeordninger

Du har mulighed for at lave visse ændringer på dit husdyrbrug, uden det kræver en miljøgodkendelse/tilladelse. Se mere om anmeldeordningerne herunder
Grusvej og marker

Anmeldeordninger

Du har mulighed for at foretage nogle mindre ændringer på dit husdyrbrug, hvor produktionsarealet er større end 100 m², uden at skulle igennem en miljøgodkendelsesproces af det samlede husdyrbrug.
Ændringerne skal anmeldes på Husdyrgodkendelse.dk.

Anmeldeordningerne omfatter bl.a.:

  • Halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestald, kornlager eller foderlager
  • Ensilageplads
  • Ændringer i staldanlæg af hensyn til dyrevelfærd
  • Skift mellem dyretyper
  • Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
  • Miljøeffektive teknologier eller teknikker 
  • Hobbydyr
  • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

For hver anmelderordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Læs meget mere om de forskellige ordninger i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

For anmeldeordninger gælder, at kommunen skal træffe afgørelse senest 2 måneder fra sagen er fuldt belyst.

Inden der træffes afgørelse, orienterer Hedensted Kommune naboer, hvis det er relevant for sagen.

Når Hedensted Kommune træffer afgørelse, vil det blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og dma.mst.dk. Naboer og andre kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis betingelserne for anmeldeordningerne ikke er overholdt, skal der i stedet søges miljøgodkendelse/tilladelse til ændringen.

Brugerbetaling og tilsyn

Kommunen opkræver ikke brugerbetaling for behandling af anmeldesager.
Kommunen fører tilsyn med husdyrbrug.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift