BBR

Ønsker du at se eller rette i de registrerede oplysninger om din ejendom i BBR (Bygning- og BoligRegistret)

Du kan finde BBR-meddelelsen på OIS eller i din skattemappe.
Det er også muligt at finde oplysningerne fra BBR på Boligejer.dk.

Rettelser til BBR

Hvis der er fejl i BBR, skal du som ejer sørge for, at det bliver rettet, det kan du gøre på følgende måder:     

  • Er du ejer af en ejendom, kan du indberette dine ændringer via vores selvbetjeningsløsning https://ny.bbr.dk/ret, hvor du skal logge ind med Nem Id.

  • Det er muligt at sende en mail med rettelserne i BBR til BBR@hedensted.dk

Det er vigtigt, at de registrerede oplysninger er korrekte, da de bruges af andre myndigheder, bl.a. til vurdering

Er du i tvivl om arealerne m.m.- kan du få yderligere hjælp i arealvejledning for enfamiliehuse. 

På bagsiden af BBR meddelelsen vises nu et kort over ejendommens bygninger

Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen, fra Geodatastyrelsen og Bygnings- og Boligregisteret. Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på kort.bbr.dk.

Vi har ikke foretaget kontrol af denne sammenstilling på alle ejendomme.

Ejendommens afgrænsning (med blå) aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsen matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels præcise beliggenhed. 

Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og ønskes dette fastlagt, kan det kun foretages af en praktiserende landinspektør.

Alle bygninger og tekniske anlæg vises med et punkt på kortet.
Forkortelser i kortet kan f.eks. være: BYGN. = bygning og VIND. = vindmølle

Men fordi ejendommen endnu ikke er færdig kontrolleret, er bygningerne farvekodet efter placeringssikkerhed:

  • Grøn: angiver sikker placering. Bygningen i kortet stemmer overens med bygningens areal i BBR.
  • Gul: angiver temmelig sikker placering. Bygningen i kortet passer måske med arealet i BBR, eller der kan være flere bygninger med omtrent samme areal.(usikkerhed om placering på kortet).
  • Rød: angiver en usikker placering. De røde bygningspunkter er placeret tilfældigt et sted på matriklen, da der ikke er et umiddelbart match mellem bygning i kortet og bygning i BBR.

Eksempel på maskinelt geokodet ejendom. 

Geokodning af ejendom 

Hvad er BBR?

BBR blev oprettet i 1977 ud fra daværende ejers oplysninger med tilføjelser fra de byggetilladelser m.v. der er udstedt senere. 

Registret bruges regelmæssigt af advokater, ejendomsmæglere, finansierings- og pengeinstitutter, forsyningsselskaber m.fl..

Oplysninger bruges også i en række offentlige sammenhænge. Vi anvender blandt andet oplysningerne til boligydelse og boligsikring, kommuneplanlægning, byfornyelse, ejendomsvurdering, befolkningsprognoser m.m.

Når registret anvendes til disse formål, er det vigtigt, - også for din egen skyld – at BBR til stadighed viser de faktiske forhold.

Vi beder dig gennemgå oplysningerne i din BBR-meddelelse og kontrollere, om de er korrekte.

Læs mere om BBR