Brug af vejareal

Skal du bruge et vejareal til vejarbejder, arrangementer, plakater, anbringelse af container, stillads eller andet materiel?

Generelle bestemmelser

Når du skal bruge et vejareal, skal du have en tilladelse hos Hedensted Kommune. Det gælder uanset om der er tale om offentlige veje, private fællesveje i byen eller i sommerhusområder. Skal du bruge vejens areal, sættes der blandt andet krav om at du:

 • Skriftligt orienterer de berørte beboere senest 1 uge før brug af vejen
 • Sørger for at enhver ejendom fortsat har fornøden vejadgang
 • Undersøger om offentlige bus- og skolebusruter el. lign. bliver berørt og koordinerer omkørsel og midlertidig skiltning med trafikinteressenten
 • Udarbejder en skilteplan der viser færdselsmæssige reguleringer

Vedr. containere og stilladser

Husk du skal søge om opsætning af stilladser og containere, inden du sætter dem op.

Skilteplan

Medfører din aktivitet en færdselsmæssig regulering, skal du lave en skilteplan og vedhæfte den til din ansøgning. Skilteplanen skal vise hvilke autoriserede skilte, du ønsker at anvende hvor.

De anvendte skilte skal være stedfæstet på et kort i korrekte afstande og angivet med tavlenavn (f.eks. A39, C61). Det er muligt at bruge en generel skilteplan fra vejreglernes tegningshæfte.

Du har ansvaret for, at skilteplanen er lavet efter gældende lov. Hedensted Kommune samt Sydøstjyllands Politi skal godkende planen. Orientér dig blandt andet i:

Bemærk at et løb, cykelløb el. lignende der holder sig inden for færdselslovens bestemmelser, og hvor der ikke foregår færdselsmæssig regulering ved skiltning, blot kræver tilladelse til at anvende vejene. Indsendelse af skilteplan ved sådanne arrangementer er ikke nødvendig.

Plakater

Plakater kan synliggøre dit kommende arrangement inden for musik, teater, kultur, idræt, tivoli, cirkus m.v. Før plakaterne må ophænges på offentlige vejarealer, skal du dog indhente tilladelse ved Hedensted Kommune.

Normalt kan der gives tilladelse til ophængning på nogle nærmere fastsatte vilkår - eksempler herpå er:

 • at plakaterne kun må ophænges i nær tilknytning til stedet, hvor arrangementet foregår
 • at plakaterne ikke er større end 1,0 m2
 • at plakaterne tidligst må opsættes 3 uger forud for arrangementet, og at de skal nedtages straks efter arrangementets afholdelse
 • at plakaterne ikke må være til gene i trafikken, hvorfor de ikke må placeres nær vejkryds, rundkørsler, lysreguleringer, færdselstavler m.m.

Hvornår skal du ikke søge

Hedensted Kommune skal ikke give tilladelse ved gravearbejder, vejarbejder og arrangementer på private fællesveje i landzone og sommerhusområder samt ved private indkørsler. Du skal her sørge for at indhente tilladelse ved vejens ejer og de vejberettigede parter.

Er du i tvivl om vejens status kan du finde det i den Centrale Vej- og Stifortegnelse. Kortet viser vejenes status og du kan tilvælge ”Zonekort” under plusset (”+”) i kortvinduets øverste højre hjørne.

Koordinering af vejarbejder

Af hensyn til at samarbejde, optimere og koordinere aktiviteterne på vores veje skal du orientere dig i Overblikskortet. Hedensted Kommunes vejarbejder vil blive indberettet hertil og fremgå af kortet.

Sådan søger du

 Ansøgningsfrister

 • Ansøg senest 20 arbejdsdage før ved større vejarbejder, arrangementer. Grunden til dette er, at der som oftest skal gives tilladelse fra politiet og der skal koordineres med trafikinteressenter som for eksempel Midttrafik.
 • Ansøg senest 20 dage før ved gravearbejder på private fællesveje i byzone og lignende. Grunden til dette er, at der skal sendes partshøring til vejens ejere og der er en frist på 14 arbejdsdage til høringen.
 • Ansøg senest 10 arbejdsdage før ved mindre vejarbejder, arrangementer, gravearbejder, ophængning af plakater, opsætning af containere eller stilladser og lignende.

Kun ved akut skade på eksisterende ledninger må der graves uden en forudgående tilladelse. Ledningsejeren skal dog hurtigst muligt og senest næste hverdag anmelde dette til vejmyndigheden via virk.dk

Der kan være en sagsbehandlingstid mellem 2-4 uger.

Kontakt

Veje & grønne områder

Tlf.: 79755000

Send e-mail