Hvad er private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, der sikre adgang til mere end én ejendom. En privat fællesvej er ikke optaget som en offentlig vej
Privat fællesvej

Hedensted Kommune er forvaltningsmyndighed for private fællesveje

 • Inden for bymæssig bebyggelse er det de ejendomme, der har adgang til en privat fællesvej, som skal sørge for at holde vejen i god og forsvarlig stand. Det gælder for eksempel også for rendestensbrønde
 • Uden for bymæssig bebyggelse er det kun de ejere, som har ret til at bruge vejen, der skal sørge for vedligeholdelsen
 • Hvis der skal udføres et større samlet arbejde på vejen, som for eksempel et nyt asfaltslidlag, og ejerne ikke kan blive enige om gennemførelsen, kan Hedensted Kommune mægle eller afsige en kendelse
 • Hedensted Kommune kan hjælpe ejerne med forslag til fordeling af udgifter til større samlede arbejder, hvis der ikke i forvejen findes bestemmelser om det
 • Bor du på en privat fællesvej og har et ønske om fartdæmpende foranstaltninger som vejbump, chikaner eller fodgængerfelter, bør du sikre dig samtykke fra alle ejere på vejen, inden du indsender en ansøgning til Hedensted Kommune. På den måde undgår alle parter at bruge tid og energi på et projekt, som ejerne ikke er enige om
 • Det er altid ejernes ansvar at få udarbejdet tegninger og ansøge Hedensted Kommune, ligesom udgifterne til rådgivere og udførelse skal betales af ejerne
 • Vejprojekter må ikke sættes i gang, før Hedensted Kommune har givet tilladelse til det
 • Ejerne er også forpligtiget til at rydde sne, og sørge for at fortove og stier ikke er glatte. Arbejdet skal ske fra morgenstunden

Hvilke tvister kan Hedensted Kommune afgøre?

 • Om vejen er i god og forsvarlig stand
 • Hvordan ejerne skal vedligeholde vejen
 • Hvordan udgifterne til vedligehold af vejen skal fordeles (dog kun i det tilfælde at arbejdet er lavet som et samlet arbejde

Hedensted Kommune kan ikke hjælpe med at afgøre andre konflikter i forhold til jeres private fællesvej

Du kan kontakte en advokat eller en landinspektør for at få hjælp, hvis I ikke kan blive enige om, hvem der har ret til at bruge vejen for at komme til sin ejendom.

Hvad er en privat vej?

En privat vej er en vej, der bruges som adgang for én ejendom.

Lovgivning:

Bekendtgørelse om private fællesveje

Private fællesveje i byer og bymæssige områder

Private fællesveje på landet