Adgang til min ejendom (indkørsel/adgang)

Her kan du læse om, hvordan du søger om en ny eller ændret adgang til din ejendom.
Indkørsel til ejendom

Hvis du har behov for en ny adgang til vej, en bredere adgang eller en ekstra adgang, skal du søge kommunen om tilladelse, før den må laves.

Generelt gælder følgende retningslinjer:

  • Du kan få én adgang pr ejendom
  • Hvis der i forvejen eksisterer en adgang, skal denne fjernes
  • Kommunen kan bestemme hvor og hvordan adgangen skal laves
  • Adgangen skal som udgangspunkt anlægges vinkelret i fht. kørebanens kant
  • Der skal være en afstand på minimum 0,5 m til naboskel af hensyn til fremtidig hegn, installationer m.v
  • Adgangen må ikke påvirke skilte, lygtepæle, el-skabe, rendestensbrønde osv. Hvis den gør det, skal disse flyttes for din regning
  • Du skal selv betale for at få adgangen lavet
  • Du skal sikre, at der fra adgangen er et godt udsyn/overblik over trafikken på vejen
  • Der kan gives tilladelse til en bredde på 5,5 m, hvilket regnes for at give gode indkørselsforhold for 2 biler. Ønsker du plads til flere biler, må fordelingen ske inde på egen grund
  • At lukkede garager med porte skal placeres så langt inde på egen grund, at det er muligt at foretage portåbning holdende på egen grund. Det er således ikke tilladt at afvente portåbning holdende på vej, cykelsti eller fortov.

Hvis du har særlige behov, skal du begrunde det i din ansøgning.

Hvis du ønsker en adgang til en privat fællesvej, skal også ejeren af vejen godkende adgangen. Du kan se vejens status i den Centrale Vej- og Stifortegnelse og finde navnet på vejens ejer i Tinglysningen.

Hvis du laver en adgang uden tilladelse, vil du kunne gøres erstatningsansvarlig, hvis fodgængere m.v. kommer til skade på arealet. Hedensted Kommune kan pålægge dig at fjerne adgangen og retablere forholdene på stedet.