Skiltning

Her kan du læse om reglerne for skiltning på vejareal og til din bolig eller virksomhed.
Skitning mellem Horsens og Vejle

Generelle regler for skiltning

På og langs vejene må der kun opsættes færdselstavler og vejvisningsskilte, der er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafvikling.

Du kan ikke få tilladelse til private reklameskilte på og langs vejene.

Reklameskiltning i byen og på landet

Et skilt betragtes som et byggeri og kræver byggetilladelse. Der gælder særlige regler for skiltning i det åbne land.

Nummerhenvisningsskilte

Offentlig vej:
Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt med et nummerhenvisningsskilt og ejendommene der henvises til, ligger på en offentlig vej, afholder kommunen udgiften til skiltet samt opsætningen.

Privat fællesvej:
Hvis ejendommene der henvises til ligger på en privat fællesvej, er det husejerne på denne vej, der skal betale udgiften til skiltet og opsætningen. Ejerne kan købe kommunens Materielgård til bestilling og opsætning af skiltet.

Ved nyanlæg hvor Hedensted Kommune er bygherre og hvor vejen efterfølgende overgår til privat fællesvej, afholder Kommunen udgifterne til skiltet første gang og efter overdragelse er det husejerne, der afholder udgiften.

I særlige tilfælde hvor offentlighedens adgang til en ejendom har ændret sig eller er særlig besværliggjort kan der søges om nummertavler med henvisning til rette adgangsvej hos Hedensted Kommunes myndighedsafdeling på [email protected]

Materielgården kan kontaktes på telefonnr. 79 75 56 08

Skilt nummer 20-36

Kommerciel servicevejvisning

Reglerne for servicevejvisning ændret og kravet om trafikal begrundelse er bortfaldet, så det er muligt at vise vej til kommercielle mål. Ansøger skal selv betale alle udgifter til vejvisning til kommercielle mål.

De nye regler kan læse på retsinformation om Vejafmærkninger og anvendelse af vejafmærkning

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (de hvid/blå tavler), der kan sættes op til offentlige eller private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter samt almene og kulturelle institutioner.
Det er virksomheden som vil have disse skilte sat op, der skal betale.

Hvis der ikke findes et symbol/skilt til en bestemt virksomhedstype mm. Skal der designes et nyt symbol/skilt af Vejdirektoratet. Den første der søger om et nyt symbol/skilt ved Vejdirektoratet, skal betale udviklingsudgiften på 2000 kr.
Når symbolet/skiltet er lavet kan det bruges af andre ansøgere efterfølgende. 

Se godkendte symboler

Små blå skilte

Der er mulighed for at supplere servicetavler med tekst for virksomhedsnavn. Dog er virksomhedslogo og tilsvarende ikke tilladt.

Har du allerede servicevejvisning med tekst vil denne blive nedtaget og erstattet med et symbol, såfremt der kommer flere end 4 vejvisningsmål i vejkrydset. Du vil ikke blive afkrævet betaling for den nye opsættelse.

Skilt - Langt Blåt Vejskilt

Hvor vejvises der fra?

Skiltene kan som udgangspunkt opsættes fra nærmeste større eller rutenummererede vej og frem til målet. Det betyder, at servicetavler skal vises på alle efterfølgende vejkryds, indtil målet er nået.

Trafiksikkerheden skal revurderes konkret i aktuelle vejkryds, når der ønskes opsat mere end 4 servicetavler i det samme vejkryds. Dog vil der kunne vejvises alene med symboler. Der kan være flere symboler på en tavle til forskellige kommercielle mål.

Vejvisningsmål skal prioriteres i følgende rækkefølge:

  • Geografisk vejvisning (henvisning til by)
  • Trafikalt begrundet servicevejvisning (terminalmål)
  • Kommerciel servicevejvisning

 Ansøgning om kommerciel servicevejvisning

Ønsker du at søge om servicevejvisning, skal du bruge ansøgningsskemaet i boksen til højre "Selvbetjening".
Spørgsmål kan sendes til [email protected] eller på telefon 79 75 56 30.

Etablering af kommerciel servicevejvisning

Hvis der kan gives tilladelse til etablering af kommerciel servicevejvisning vil Hedensted Kommune – sammen med tilladelsen - fremsende en faktura på 3.400 kr. inklusiv moms pr skilt. Beløbet dækker indkøb, administration, opsætning og den daglige drift. Når beløbet er betalt, vil kommunen bestille skiltene og efterfølgende sætte dem op.

Reparation og udskiftning

Bliver den skiltene beskadiget, opkræves betaling for reparation eller udskiftning. Virksomheden vil inden reparation eller udskiftning af nedslidt skilt blive kontaktet, så virksomheden kan tage stilling til, om der fortsat er behov servicevejvisningen.

Fjernelse af vejvisning

Eksisterende servicevejvisning med blå/hvide og sort/hvide skilte skal tilpasses de nye regler i forbindelse med:

  • at den eksisterende servicevejvisning skal udskiftes på grund af skade eller slitage
  • at der laves vejregulering eller lignende
  • at der foretages en anden myndighedsbehandling af ny eller eksisterende servicevejvisning

Erhvervstavle

I nogle erhvervsområder er der opsat en erhvervstavle for områdets virksomheder. Tavlerne betales af virksomheden og kan bestilles ved at sende en mail til [email protected] med information om virksomheden, kontaktoplysninger samt skiltets tekst og placering. Bemærk at der i nogle områder forekommer samlinger af blå/hvide servicetavler med funktion som erhvervstavle.

Erhvervstavle