Om KUI

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er den fælles indgang til Ungeenhed, Ungdomsskole og Ungdomsvejledning i Hedensted Kommune.

Ifølge lov om kommunal indsats for unge har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der sker en koordinering af Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune. Det følger af loven, at borgere med komplekse og sammensatte problemer skal have én samlet uddannelsesplan på tværs af kommunale forvaltninger og afdelinger. Formålet er, at den unge oplever, at det offentlige tilbyder en sammenhængende og koordineret plan med fælles mål og indsats.
Loven omhandler bl.a. en sammenhængende plan på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge. 

Det er denne plan, vi i Hedensted Kommune præsenterer her som Den Kommunale Ungeindsats.

I Hedensted Kommune ønsker vi sammen at skabe bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker. Vi ønsker derfor at støtte unge med deres videre uddannelse efter grundskolen.
I Hedensted arbejder vi med en række initiativer, der har til formål at øge andelen af unge i ungdomsuddannelserne, og en række initiativer rettet særligt mod at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne. Kommunen skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10.klasse. Måltallene for Hedensted Kommune er både ambitiøse og realistiske.

Hedensted Kommune har følgende måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2022:

  • at 28 pct. af en årgang starter på en erhvervsuddannelse umiddelbart i forlængelse af grundskolen.
  • at 64 pct. af en årgang starter på en gymnasial uddannelse umiddelbart i forlængelse af grundskolen.
  • at højst 8 pct. af en årgang starter i øvrige forberedende tilbud umiddelbart i forlængelse af grundskolen.

Statistik over søgningen til de forskellige ungdomsuddannelser kan læses her under statistik og tal