‹ Tilbage

Bekendtgørelse om Åstedsforretning vedrørende ekspropriation til etablering af signalreguleret kryds mv. ved Gesagervej/Kildeparken/Lundagervej i Hedensted By

Vejdirektoratet har i 2019 lavet en VVM-redegørelse for sideudvidelsen af E45, og siden den blev præsenteret, er der sket stor udvikling i Hedensted kommune, særligt omkring Kildeparken, som ikke var forudset på det tidspunkt.

I den forbindelse har Hedensted Kommune fået udført en ny trafiktals- og kapacitetsberegning på tilslutningsanlæg 58, der har vist, at der i myldretiden kan forventes kapacitetsproblemer på tilslutningsanlæg 58.

Som følge heraf har Vejdirektoratet projekteret et nyt og større tilslutningsanlæg, der vil være i stand til at kunne varetage den fremtidige forventede trafikafvikling på tilslutningsanlægget i 2030-niveau som hele E45 dimensioneres efter.
Dette medfører bl.a., at Gesagervej får en større brobredde over motorvejen, øget kanalisering m.m., og at den nuværende rundkørsel ved Gesagervej/Lundagervej/Kildeparken ikke kan håndtere den øgede trafikmængde.

Løsningen på kapacitetsproblemerne er efter en analyse konkluderet at være et signalreguleret kryds, som bl.a. løbende kan kapacitetsudvides i modsætning til en rundkørsel. Endvidere optager et signalreguleret kryds mindre plads end en 2-sporet rundkørsel, som ville være alternativet.

Vejdirektoratet eksproprierer i januar 2024 til nyt tilslutningsanlæg 58 og påbegynder efterfølgende opførelse af ny bro over motorvejen.

Vejdirektoratet kan udvide Gesagervej frem til rundkørslen, men en udvidelse af rundkørslen eller ombygning af denne vil skulle løses af Hedensted kommune. 

Hedensted Byråd besluttede derfor den 26. april 2023 at indlede ekspropriation, jf. lov om offentlige veje kap. 10, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af et nyt signalreguleret kryds ved Gesagervej/Kildeparken/Lundagervej med tilhørende tekniske anlæg, afvandingsanlæg, tilslutningsanlæg m.v. og samtidig forlægges Gesagervej mod syd til det nye tilslutningsanlæg 58, da det ikke forventes af den øgede trafik kan afvikles i den eksisterende rundkørsel.

Ekspropriationen vedrører nedennævnte ejendomme. 

I den anledning bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje, lov nr. 421 af 25.04.2023, afholdes åstedsforretning. 

Mødestedet er på den enkelte ejendom. 

Torsdag den 22. februar 2024:  

Åstedsforretning Gesagervej

Alle adresser ligger i postdistrikt 8722 Hedensted.

Denne offentliggørelse tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Ejerne indvarsles tillige særskilt med digital post eller anbefalet brev. 

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan mv. er fremlagt ved Hedensted Kommune, Vej, Ejendomme og Drift, Stationsparken 1, 7160 Tørring fra den 22. januar 2024.

Materiale vedr. ekspropriationen:

Arealfortegnelse
Ekspropriationsplan