‹ Tilbage

Offentliggørelse af Miljøscreening af varmeplan

Udvalget for Vækst & Klima har besluttet at udsende Hedensted Kommunes varmeplan i høring i henhold til den nationale politiske aftale ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 – Et grønnere og sikrere Danmark – Danmark kan mere II”

Jf. Cirkulære nr. 10081 af 26/10/2022: "Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse" skal Hedensted Kommune i 2022 udarbejde en kommunal varmeplan. Varmeplanen skal:

  1. medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede områder, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr,
  2. fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi, og
  3. udarbejdes og godkendes af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022

Kommunen har fået foretaget screening af potentialet for fjernvarme i de nuværende gasforsynede landsbyer. Screeningerne viser, at der er positiv samfundsøkonomi i følgende områder:

  • Juelsminde
  • Lindved
  • Ølsted
  • Stouby

Disse landbyer vil derfor blive udpeget som potentielle fjernvarmeområder.

Resten af ejendommene fastholder deres nuværende varmeplan status.

Kort over de fire byer:

Kort over Juelsminde

Kort over Lindved

Kort over Ølsted

Kort over Stouby

Screening for miljøvurdering 

Der er foretaget screening af varmeplanen. I screeningen er det vurderet, hvorvidt varmeplanen har en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at miljøpåvirkningen fra denne varmeplan ikke er væsentlig. Der er således ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Se screening af varmeplan