Kulturpuljen

Har du en god idé til en ny kulturaktivitet, så hører vi meget gerne fra dig
Mennesker til kunst- og kunsthåndværkermarked

Kulturlivet i Hedensted Kommune er noget vi er stolte af. Det er mangfoldigt, levende og lokalt ankret. En stor del af kulturaktiviteterne i kommunen bygger på borgernes og foreningernes egne initiativer. De mange forskellige aktører bidrager til det gode liv og sikrer aktive fællesskaber for alle borgere i Hedensted Kommune.

Etableringen af en Kulturpulje er ønsket om at arbejde med at understøtte, fremhæve og styrke eksisterende og kommende kulturaktiviteter og aktører, for derigennem at give flere borgere mulighed for at deltage i de gode hverdagsfællesskaber, få positive oplevelser og give flere lyst til at være en del af kulturlivet i Hedensted Kommune.

Puljens formål

Puljens formål er at understøtte en bæredygtig opstart af nye kulturforeninger samt at understøtte nye kulturaktiviteter i eksisterende og nystartede foreninger i Hedensted Kommune.

Hvem vurderer ansøgningerne?

Puljemidlerne uddeles af Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget. Ansøgningerne til Kulturpuljen behandles løbende på førstkommende møde i Det Fælles Landdistriktsråd eller Fritidsudvalget. Hvert udvalg behandler ansøgninger fra Kulturpuljen hver anden måned og har begge frist til punkter til dagsordenen 4 uger forud for hvert møde, hvilket betyder, at ansøgningerne skal indsendes forud for denne frist. Se kalender for møder i boksen til højre.

Administrativt kan der bevilliges midler til ansøgninger om tilskud til nye aktiviteter på op til 15.000 kr. Landdistriktsrådet og Fritidsudvalget orienteres om eventuelle bevillinger.

Hvem kan opnå støtte?

Almennyttige og demokratiske foreninger hvis formål enten har et kulturel sigte eller som har et projekt, der arbejder inden for kulturområdet.

Kulturområdet vil typisk omfatte, men ikke være afgrænset til:

 • Børn- og ungekultur
 • Billedkunst
 • Teater
 • Musik
 • Litteratur og medier
 • Dans og bevægelse som kulturoplevelse
 • Tværkulturelle aktiviteter
 • Kulturarv
 • Andre kulturelle aktiviteter

Hvad støtter Kulturpuljen?

Startstøtte:

Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget behandler ansøgninger om startstøtte i max. tre år til nye kulturforeninger (1. år: 15.000 kr., 2. år 10.000 kr., 3. år 5.000 kr.). Støtten gives med henblik på at gøre foreningen bæredygtig. En forening defineres som ny til og med det tredje år efter dens stiftende generalforsamling.

For at kunne modtage startstøtten 2. og 3. år skal foreningen indsende den årlige statusrapport ved udgangen af året og anmodning om udbetaling af tilskud det efterfølgende år.

Underskudsgaranti:

Der kan opnås underskudsgaranti i max tre år til nye kulturaktiviteter. Den maximale dækning af underskudsgarantien i tre år vil samlet være på max 30.000 kr. Har man f.eks. det første år et tab på 10.000kr., vil man være dækket med 20.000 kr. fra det andet år.

Nyt kulturtilbud:

Der kan søges tilskud til nye tiltag/events/arrangementer/aktiviteter på kulturområdet. Der kan max. opnås støtte på 30.000 kr. pr. ansøgning og til nye tiltag i max. to år. Opnås der tilskud fra f.eks. Statens Kunstfond med krav om 50% kommunal medfinansiering på det tildelte beløb, kan der gives tilskud fra Kulturpuljen på det samme beløb. Dog maksimalt 35.000 kr. pr. år. Beløb derover kræver behandling i både FOU og DFL. 

Evaluering/afrapportering?

Alle foreninger der modtager støtte fra Kulturpuljen skal ved årets afslutning indsende en ”statusrapport” dvs. en kort evaluering samt et regnskab, der redegør for, hvordan de tildelte midler er brugt. 

Hvad hvis en forening ophører?

Ophører en forening indenfor det år/den årrække, hvor de har fået tildelt midler fra Kulturpuljen, skal eventuelle overskydende tilskudsmidler fra Kulturpuljen, ved opløsning af foreningen, tildeles en eller flere almennyttige og demokratiske foreninger i Hedensted Kommune.

Som udgangspunkt støttes ikke:

 • Foreninger der ansøger om både startstøtte og underskudsgaranti
 • Arrangementer der er afviklet inden udvalget har behandlet ansøgningen
 • Indkøb af teknisk udstyr
 • Udgifter til produktion, udgivelse og promovering af bøger, tidsskrifter, musik, video og lign
 • Anlægs- og driftsudgifter
 • Rejser, arbejdslegater og forskning
 • Arrangementer, der har til formål at generere overskud til f.eks. til velgørende formål

Hvordan søger man?