Sådan kommer du på plejehjem

Her kan du få informationer om, hvordan du kan blive visiteret til et plejehjem - samt de særlige visitationskriterier, der er gældende for borgere med demens, der ønsker plejebolig på Kærminde Plejehjem.

Du kan godkendes til en plejebolig, hvis:

 • Du har en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
 • Dit behov for hjælp og støtte er uforudsigeligt og kan ikke planlægges med faste besøg samt hjælp og støtte kan ikke varetages i dit eget hjem.
 • Du ikke selv er i stand til selv at tilkalde hjælp.
 • Du kan ikke klare dig med dagtilbud eller aflastning.
 • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du ikke kan være alene mellem besøgene, samt at pårørende ikke kan varetage omsorgen mellem besøgene.
 • Du er terminalerklæret (døende).

Du skal være klar til at overtage boligen, når tilbuddet kommer (inden for én måned).

Har du særlige ønsker i forhold til geografi, er det vigtigt du fortæller Center for Visitation & Hjælpemidler dette.

I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter f.eks. omkring måltiderne.

Hvem kan få en plejebolig på Kærminde Plejehjem

Kærminde Plejehjem er Hedensted Kommunes særlige demensplejehjem.
Du kan godkendes til en plejebolig på Kærminde Plejehjem, hvis:

 • Du har en lægeligt diagnosticeret demens, eller vurderet med tilsvarende symptomer.
 • Du har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor personalet er uddannet til at varetage dine særlige behov.
 • Du har behov for en særlig indsats, hvis du:
  • Har udadreagerende adfærd
  • Er til fare for dig selv
  • Har angst/uro
  • Har en længerevarende forstyrret døgnrytme
  • Har en adfærd der kræver støtte i sociale sammenhænge

Ikke alle med demens har behov for at bo i en plejebolig på en skærmet enhed eller et demensplejehjem, og der vil ved vurderingen blive lagt vægt på, om dine behov kan tilgodeses på et almindeligt plejehjem.

Det er Center for Visitation & Hjælpemidler der sammen med Hedensted Kommunes demenskonsulenter vurderer, om du kan godkendes til en plejebolig på Kærminde Plejehjem.

Husleje og indskud

 • Du skal betale husleje til boligselskabet efter lejelovens bestemmelser
 • Du kan søge boliglån til indskud hos borgerservice
 • Du kan søge om boligstøtte og varmetillæg via www.borger.dk. Du kan ringe til Udbetaling Danmark på tlf.: 70 11 12 13 og få hjælp til at søge digitalt, hvis du ikke selv er i stand til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. 

Mere information om plejehjemmene

Find mere information om det enkelte plejehjem, boligstørrelse, aktiviteter med mere.