Veteranpolitikken Hedensted Kommune

Baggrund og Formål

Byrådet i Hedensted kommune har primo 2018 besluttet at der skal udarbejdes en veteranpolitik for Hedensted Kommune. Baggrunden herfor er dels;

 • At sætte fokus på de krigsveteraner, der er bosidende i Hedensted Kommune.
 • At sende et politisk signal om at Hedensted Kommune anerkender den vigtige indsats som kommunens krigsveteraner har ydet for det danske samfund.
 • At tjene som redskab til at signalere forståelse og vilje til, at gøre hvad der skal til for at veteranerne og deres pårørende får et så godt liv som muligt i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes veteranpolitik tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik (2016), som har fokus på anerkendelse og støtte og er desuden inspireret af de omkringliggende kommuners samt veteranalliancen

Veteraner i Hedensted kommune

Ifølge Danmarks officielle veteranpolitik udarbejdet af Forsvarsministeriet i 2016 defineres en veteran som værende ”en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt i mindst en international mission”. Målgruppen for veteranpolitikken er veteraner bosiddende i Hedensted Kommune og deres pårørende. Både de veteraner som kommer styrkede hjem fra en mission, og de som kommer hjem med et behov for hjælp og støtte. Veteranernes familier og pårørende, fordi de også er berørt, både før, under og efter, en veteran er udsendt. Ifølge en opgørelse fra veterancentret (opgjort juni 2017) bor der 216 veteraner i Hedensted Kommune.

Områder for strategien/politikken

Hedensted Kommune har udpeget følgende søjler for veteranstrategien/politikken:

 • Den brede anerkendelse
 • Fællesskab, identitet, kompetencer og ressourcer
 • Støtte og hjælp til udsatte veteraner
 • Familie og pårørende
 • Videns- og kompetenceudvikling blandt ansatte
 • Sammenhængende og helhedsorienteret indsats

Den brede anerkendelse

Anerkendelse er mange ting og veteraner er forskellige i forhold til hvad de oplever som
anerkenende. For nogle er det højtideligholdelse og officielle arrangementer som for eksempel flagdage. For andre kan det være, at deres kompetencer og kvalifikationer bliver anerkendt og anvendt. For andre er det igen at blive mødt i deres behov for en særlig tilgang eller omvendt ikke at blive gjort til noget særligt og ”stigmatiseret” (Veteranalliancen).
I Hedensted Kommune anerkender vi veteranernes indsats, som den enkelte har ydet for
Danmark under udsendelse for det danske forsvar, ligesom vi anerkender pårørende for
den opbakning og støtte, som de yder til veteraner både før, under og efter udsendelserne.
I Hedensted kommune tænker vi anerkendelse bredt og vil derfor:

 • Anerkende baggrund og kompetencer fra uddannelse ved Forsvaret og bygge videre på disse
 • Facilitere aktiviteter for veteraner
 • Markere den nationale flagdag 5. september (indstiftet af Folketinget 2009) med et tilbagevendende arrangement, gerne i samarbejde med de omkringliggende kommuner
 • Fokusere på veteranernes ressourcer ved at gøre en indsats for at få dem med i foreningslivet og i det frivillige arbejde
 • Udvise opmærksomhed, fleksibilitet og hensyntagen til nogle veteraners særlige behov i mødet med kommunen, f.eks. indretning og placering i mødelokaler, give exitmuligheder, undgå ultimatum, sikre pauser, imødekomme behov for korte strukturerede møder, forsøge at undgå sagsbehandlingsskift mv.
 • Spørge ind til og udnytte de særlige kompetencer, som veteranerne har opnået igennem deres militære karierer, i forbindelse med overgangen til civile job
 • Anerkende børn og familier til veteraner

Fællesskab, identitet, kompetencer og ressourcer

Fælles for alle tidligere udsendte er, at deres identitet og adfærd i en eller anden grad er
formet af kulturen ved Forsvaret, og de oplevelser de har haft. De har været en del af et
fællesskab med særegne logikker, handlemåder og forventninger. Det betyder at overgang
fra soldat til civil kan være forbundet med et identitetstab. Det betyder også at soldater
kan have udfordringer i at forstå den referenceramme, som bruges i kommunalt regi.
Man har brug for samvær med ligesindede, der forstår, fordi de selv har været der.
I Hedensted kommune ønsker vi at:

 • være opmærksom på den kulturelle forskellighed og håndtere det ved at spørge ind til veteranens anvendte fagudtryk og forklare egne udtryk
 • støtte veteranen i at oparbejde en ny arbejdsmarkedsidentitet såfremt beskæftigelse ved Forsvaret ikke er muligt længere
 • støtte veteranen i at danne andre fællesskaber og netværk i bl.a frivillige organisationer
 • understøtte veteranens mulighed for samvær med ligesindede i samarbejde med omegnskommuner (veterancafe Horsens mv.)

Støtte og hjælp til udsatte veteraner

Det væsentligste i forbindelse med støtte og hjælp til udsatte veteraner er at der, så
vidt muligt, er en indgang til det offentlige og at kommunen tager ansvaret for at smidiggøre og strukturere forløbet for den enkelte veteran. Samtidig er det væsentligt at
skabe et overblik for veteranerne og aktørerne omkring dem, i forhold til de mange støttemuligheder, der er på området.

I Hedensted Kommune ønsker vi at:

 • Indlede et formaliseret samarbejde med de omkringliggende kommuner som allerede har en veteran indsats
 • Skabe en indgangsvinkel/et telefonnummer til kommunen
 • Øge mulighed for hjælp til selvhjælp ved at linke til veteranindsatsen og andre aktører på kommunens hjemmeside
 • Oplyse telefonnummer på veterancentrets døgntelefon på kommunens hjemmeside
 • Sikre en koordinerende sagsbehandler, så borgeren kun skal henvende sig et sted
 • Indtænke forsvarets Veterancenter i indsatsen og synliggøre veterancentrets muligheder overfor veteranen
 • Indtænke den enkeltes behov i forbindelse med den arbejdsmarkedsrettede indsats

Familie og pårørende

At være familie og pårørende til en veteran kan indebære noget særligt. Dels må man i lange perioder undvære et familiemedlem, med den påvirkning det har på dagligdagen og det afsavn dette indebærer. Familien vil blive påvirket af en udsendelse, uanset om veteranen kommer styrket hjem fra en udsendelse eller om udsendelsen har båret udfordringer med sig. Familier og pårørende er en væsentlig støtte for veteranen.

I Hedensted Kommune ønsker vi at:

 • Være opmærksomme på og håndtere reaktionerne hos børn og unge i skoler og daginstitutioner
 • Opfordre veteranen til at medbringe eventuel partner som bisidder til møder
 • Informere om kontaktnummer, hvor pårørende kan henvende sig med bekymring
 • Hjælpe og støtte veteranernes pårørende i kontakten med kommunen og smidiggøre sagsbehandlingen af ansøgninger om hjælp og støtte til familierne
 • Sikre et fortsat tæt samarbejde om det enkelte barn og familie på tværs af områder
 • Samarbejde med veterancentret om at formidle viden til veteranen og dennes partner omkring rådgivnings og støtte muligheder for familier og børn i veterancentrets regi og i øvrigt

Videns- og kompetenceudvikling blandt de ansatte

For at kunne støtte krigsveteraner bedst muligt er det vigtigt at kommunens medarbejdere
har tilstrækkelig viden om og kendskab til veteraners baggrund og særlige forhold,
for at kunne blive bedre til at spotte veteraner og give dem den relevante hjælp.
Hedensted kommune vil trække på veterancentrets ekspertise på området og sammen
med dem skabe viden om veteranernes og de pårørendes særlige forhold hos medarbejderne i organisationen. Ønsket er på sigt at samle arbejdet med veteraner og pårørende på et mindre antal medarbejdere med henblik på over tid at få oparbejdet et grundlæggende vidensniveau.

Sammenhængende og helhedsorienteret indsats

Hedensted Kommune har ikke tidligere udarbejdet særlige politikker på områder som omfatter en særlig personkreds, da vi har den opfattelse at alle mennesker er unikke og at de skal have en indsats der er nødvendig for den situation de står i. Det betyder at vi tilstræber at vores organisation er så smidig på tværs af Læring, Beskæftigelse og Social omsorg, at vi sammen med borgeren finder den løsning der er bedst for det enkelte menneskes mulighed for at forsørge sig selv via et arbejde eller klare sig bedre selv. Vi har forsøgt at skabe en organisering, hvor vi er i stand til at give det enkelte menneske og familien de bedste muligheder for at få et godt liv.

Veteraner og pårørende, der har behov for hjælp og støtte, vil som udgangspunkt få
hjælp og støtte indenfor eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre med
lignende udfordringer. Ud over konkrete tiltag som eksempelvis markering af flagdagen
5. september, samt ønsket om at skabe en indgang til kommunen, indeholder strategien
en række hensigtserklæringer, som vil hjælpe os til at sætte fokus på og styrke vores evne
til at spotte og identificere behov for hjælp, så der kan sættes ind med en så tidlig og
ikke mindst rigtig indsats som muligt.

Årligt servicetjek af veteranpolitikken

Veteranpolitikken vil løbende blive udmøntet i relevante tiltag og indsatser, når behovet
opstår. Udvalget for Fritid & Fællesskab indgår i et samarbejde med Udvalget for Beskæftigelse i forhold til at sikre at relevant viden om veteranindsatsen og veteranernes behov formidles til de øvrige områder. Politikken er forankret i Udvalget for Fritid & Fællesskab. For at følge op på politikkens hensigtserklæringer vil der hvert år, inden årets udgang, blive lavet en kort status samt et servicetjek af veteranområdet, for at følge op på indsatser og tiltag.


Godkendt af Byrådet den 30. maj 2018

Du kan her hente veteranpolitikken som en pdf fil.