Planstrategi 2019

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.

I perioden fra den 13. september til den 8. november 2019, kan borgere, virksomheder og organisationer m.v. komme med idéer, forslag og bemærkninger til Planstrategi 2019, og med ønsker til den kommende kommuneplanlægning. 

Planstrategi 2019 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 28. august 2019, og er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk:

Planstrategi 2019

Debatoplæg - Tørring

Debatoplæg - Hedensted

Debatoplæg - Juelsminde 

Kommuneplaner og planstrategier har betydning for hverdagen, hvad enten man er almindelig borger, erhvervsdrivende eller medlem af en organisation, forening eller lignende.

Kommuneplanen er nemlig den overordnede plan og ramme for udviklingen i kommunen, og Planstrategien bruges til at beskrive de ændringer, som byrådet hvert fjerde år kan beslutte at lave i kommuneplanen. Hedensted Byråd har besluttet at lave en rullende kommuneplan for temaer og geografiske områder, der revideres løbende i perioden.

Derfor inviterer Hedensted Kommune nu alle, som har lyst, til at deltage i debatten om udviklingen af de tre centerbyer. Her kan I komme med bemærkninger til de temaer, som skal beskrives og udvikles i den nye Kommuneplan. Det handler om:

  • Centerbyerne 2.0 (Tørring, Hedensted-Løsning og Juelsminde)
  • Trafikplan
  • Strategisk planlægning for landsbyer

Der er åbent for bemærkninger i perioden fra den 13. september til den 8. november 2019. I samme periode har alle mulighed for at sende eventuelle ønsker til arealudlæg til ny byudvikling, for eksempel boligområder, erhvervsområder eller grønne områder.

Herefter drøfter Byrådet de fremkomne idéer, forslag, bemærkninger og ønsker. Ud fra denne drøftelse tager Byrådet stilling til, om der skal ske ændringer i planstrategien. Og dermed, om forslagene kan imødekommes i revisionen af kommuneplanen.

Herefter vil planstrategien, og de imødekomne ønsker, danne baggrund for det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.

Idéer, forslag og bemærkninger kan sendes pr mail til planogudvikling@hedensted.dk

Eller alternativt pr. post til:

Hedensted Kommune
Plan og Udvikling
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Det skal være os i hænde senest den 8. november 2019.

Miljøscreening

Hedensted Kommune har screenet planstrategien for miljøpåvirkninger, og det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning, inklusive de kumulative effekter af planforslaget, ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planstrategien og har afgjort, at det ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen begrundes med, at der er tale om planlægning på et strategisk og overordnet niveau. Der vil skulle foretages en konkret vurdering, i forbindelse med den videre planlægning, når afgrænsning, disponering og omfang af de enkelte områder kendes mere detaljeret.

Andre berørte myndigheder har, i perioden fra den 20. maj til den 3. juni 2019, haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anleding til at miljøvurdere planforslaget.

Se Miljøscreeningen

Se også den tidligere Planstrategi 2015

Kontakt

Plan & Udvikling

Tlf.: 79755606

Send e-mail