Planstrategi 2023

En planstrategi beskriver de ændringer, som Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år kan beslutte at foretage i en revision af kommuneplanen.
Grafik af kommunens størrelse

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.
I perioden fra den 2. marts til den 30. april kan borgere, virksomheder, organisationer med flere komme med idéer, forslag og bemærkninger til Planstrategi 2023 og med ønsker til den kommende kommuneplanlægning.

Planstrategi 2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 og er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside og på plandata.dk
Planstrategi 2023

Kommuneplaner og planstrategier har betydning for hverdagslivet, hvad enten man er borger, erhvervsdrivende, medlem af en organisation, forening eller lignende. Kommuneplanen udgør den overordnede plan og ramme for udviklingen i kommunen mens planstrategien beskriver de ændringer, som kommunalbestyrelsen hvert fjerde år kan beslutte at fortage i kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted har besluttet at lave en rullende kommuneplan for temaer, som revideres løbende i perioden.

Derfor inviterer Hedensted Kommune nu alle til at komme med bemærkninger til de temaer, som behandles i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Det drejer sig om følgende overordnede tillæg vedrørende;

Boliger
Kommuneplantillæg for Boliger er et led i realiseringen af Kommunalbestyrelsens visioner, Strategi 2022- 2025 og politikker. Kommuneplantillægget for Boliger skal omsætte disse til konkrete boligudlæg, som der efterfølgende kan gives tilladelser til og laves lokalplaner efter.

Mange steder i Hedensted Kommune er der ønsker om udvikling af nye boligområder. Samtidig har Kommunalbestyrelsen et mål om at skabe vækst og bosætning i balance, så boligudvikling sker både i kommunens centerbyer og i de mange lokalsamfund. Med Kommuneplantillæg for Boliger følger Kommunalbestyrelsen op på gamle som nye ønsker og idéer til boligudlæg i hele kommunen og sikrer nye udlæg til byvækst i Hedensted Kommune.

Landsbyer
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for vækst og bosætning i balance. En bæredygtig balance mellem udvikling i de mange lokalsamfund og udvikling i centerbyerne. Med Kommuneplantillæg for Landsbyer vil Kommunalbestyrelsen bygge videre på udviklingen i kommunens landsbyer med det klare mål at sikre liv og aktive fællesskaber i lokalsamfundene. Landsbyudviklingen skal ske med det lange lys på, og de rigtige og
bæredygtige løsninger skal findes, baseret på kvalitet og fællesskaber. Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med landsbyudviklingen.

Natur og turisme
Kommunalbestyrelsen tror på, at der fortsat er et stort potentiale for at gøre kultur, natur og landskab i Hedensted Kommune mere tilgængelig, til gavn for både bosætning og turismeerhvervet.
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at flere får glæde af den betagende og mangfoldige natur, der er i Hedensted Kommune. Både de der bor i Hedensted Kommune, og dem, der besøger kommunen, i kortere eller længere tid.

Tilgængeligheden skal ikke ske på bekostning af natur, kultur og landskab, men derimod i samspil hermed. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at styrke kvaliteten af og sammenhængen mellem oplevelserne.

Erhverv
Hedensted Kommune er med sin placering midt i det Østjyske vækstbånd, tæt på E45, havne og lufthavn et attraktivt sted for virksomheder. Kommunen har i flere år haft en placering i top fem på Dansk Industris oversigt over erhvervsvenlige kommuner.

Vækst inden for erhvervet i Hedensted Kommune har et stort politisk fokus. Derfor udarbejdes et særskilt kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021-2033, som omhandler erhverv. Tillægget har til formål at sikre den fortsatte udvikling af erhverv i hele kommunen og således skabe rammerne for de mange virksomheder, som henvender sig med ønsker om, at etablere sig inden for kommunegrænsen.

Der ud over vil Planstrategien beskrive mindre ændringer, der omhandler;

Fra byhieraki til bynetværk
Kommuneplanrammer
Klimatilpasning
Kulturhistorisk bevaringsværdi
Udpegning af risikovirksomhed
Infrastruktur
Detailhandel
VE anlæg

Der er åbent for bemærkninger i perioden den 2. marts 2023 til den 30. april 2023.

Herefter drøfter Kommunalbestyrelsen de indkomne idéer, forslag, bemærkninger og ønsker. Ud fra denne drøftelse tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om der skal ske ændringer i planstrategien og dermed også, om ønskerne kan imødekommes i revisionen af kommuneplanen.

Herefter vil planstrategien, og de imødekomne ønsker, danne baggrund for det videre arbejde med kommuneplanrevisionen.


Idéer, forslag, bemærkninger og ønsker sendes til Hedensted Kommune via planportalen.(den røde bjælke på toppen af siden)

Eller alternativt med post til:

Administrationshus Tørring
Stationsparken 1
7160 Tørring

Det skal være kommunen i hænde senest den 30. april 2023


Miljøscreening
Hedensted Kommune har screenet planstrategien for miljøpåvirkninger og det vurderes, at de samlede miljøpåvirkninger, inklusiv de kumulative effekter af planforslaget, ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planstrategien og har afgjort, at den ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af loven §8 stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen begrundes med, at der er tale om planlægning på et overordnet strategisk niveau. Der vil skulle foretages en konkret vurdering i forbindelse med den videre planlægning, når afgræsning, disponering og omfang af de enkelte temaer kendes mere deltaljeret.

Andre myndigheder har i perioden fra den 9. december til den 23. december haft muligheden for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til, at miljøvurdere planforslaget.

Miljøscreening