Planstrategi 2023

En planstrategi beskriver de ændringer, som Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år kan beslutte at foretage i en revision af kommuneplanen.
Grafik af kommunens størrelse

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.

Den 21. juni 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen i Hedensted de bemærkninger, der blev indgivet i offentliggørelsesperioden. Planstrategi 2023 og de imødekomne bemærkninger danner baggrund for arbejdet med Hedensted Kommuneplan 2021-2033.

Planstrategi 2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 og offentliggjort den 18. august 2023 på kommunens hjemmeside og på plandata.dk
Planstrategi 2023. I perioden fra den 2. marts 2023 og til den 30. april 2023 kunne borgere, virksomheder og organisationer med flere komme med idéer, forslag og bemærkninger til Planstrategi 2023, og med ønsker til den kommende kommuneplanlægning.

Planstrategi 2023  

Kommuneplaner og planstrategier har betydning for hverdagslivet, hvad enten man er borger, erhvervsdrivende, medlem af en organisation, forening eller lignende. Kommuneplanen udgør den overordnede plan og ramme for udviklingen i kommunen mens planstrategien beskriver de ændringer, som kommunalbestyrelsen hvert fjerde år kan beslutte at fortage i kommuneplanen.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted har besluttet at lave en rullende kommuneplan for temaer, som revideres løbende i perioden.

De temaer, som behandles i forbindelse med revisionen af kommuneplanen, er følgende overordnede tillæg vedrørende;

Boliger
Kommuneplantillæg for Boliger er et led i realiseringen af Kommunalbestyrelsens visioner, Strategi 2022- 2025 og politikker. Kommuneplantillægget for Boliger skal omsætte disse til konkrete boligudlæg, som der efterfølgende kan gives tilladelser til og laves lokalplaner efter.

Mange steder i Hedensted Kommune er der ønsker om udvikling af nye boligområder. Samtidig har Kommunalbestyrelsen et mål om at skabe vækst og bosætning i balance, så boligudvikling sker i både kommunens centerbyer og i de mange lokalsamfund. Med Kommuneplantillæg for Boliger følger Kommunalbestyrelsen op på gamle som nye ønsker og idéer til boligudlæg i hele kommunen og sikrer nye udlæg til byvækst i Hedensted Kommune.

Landsbyer
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for vækst og bosætning i balance. En bæredygtig balance mellem udvikling i de mange lokalsamfund og udvikling i centerbyerne. Med Kommuneplantillæg for Landsbyer vil Kommunalbestyrelsen bygge videre på udviklingen i kommunens landsbyer med det klare mål at sikre liv og aktive fællesskaber i lokalsamfundene. Landsbyudviklingen skal ske med det lange lys på, og de rigtige og bæredygtige løsninger skal findes - baseret på kvalitet og fællesskaber. Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med landsbyudviklingen.

Natur og turisme
Kommunalbestyrelsen tror på, at der fortsat er et stort potentiale for at gøre kultur, natur og landskab i Hedensted Kommune mere tilgængelig, til gavn for både bosætning og turismeerhvervet.
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at flere får glæde af den betagende og mangfoldige natur, der er i Hedensted Kommune. Både de der bor i Hedensted Kommune, og dem, der besøger kommunen, i kortere eller længere tid.

Tilgængeligheden skal ikke ske på bekostning af natur, kultur og landskab, men derimod i samspil hermed. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at styrke kvaliteten af og sammenhængen mellem oplevelserne.

Erhverv
Hedensted Kommune er med sin placering midt i det Østjyske vækstbånd, tæt på E45, havne og lufthavn et attraktivt sted for virksomheder. Kommunen har i flere år haft en placering i top fem på Dansk Industris oversigt over erhvervsvenlige kommuner.

Vækst inden for erhvervet i Hedensted Kommune har et stort politisk fokus. Derfor udarbejdes et særskilt kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021-2033, som omhandler erhverv. Tillægget har til formål at sikre den fortsatte udvikling af erhverv i hele kommunen og således skabe rammerne for de mange virksomheder, som henvender sig med ønsker om, at etablere sig inden for kommunegrænsen.

Der ud over beskriver Planstrategien mindre ændringer, der omhandler;

Fra byhieraki til bynetværk
Kommuneplanrammer
Klimatilpasning
Kulturhistorisk bevaringsværdi
Udpegning af risikovirksomhed
Infrastruktur
Detailhandel
VE anlæg