Planstrategi 2019

Hvert fjerde år skal kommunen offentliggøre en strategi for den kommende revision af kommuneplanen.

Den 29. januar 2020 behandlede Hedensted Byråd bemærkninger der blev indgivet i offentliggørelsesperioden. Planstrategi 2019 og de imødekomne bemærkninger danner baggrund for arbejdet med Hedensted Kommuneplan 2021-2033.


Planstrategi 2019 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 28. august 2019 og offentliggjort den 13. september 2019 på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk. I perioden den 13. september til den 8. november 2019 kunne borgere, virksomheder og organisationer mv. komme med idéer, forslag og bemærkninger til Planstrategi 2019, og med ønsker til den kommende kommuneplanlægning.


Planstrategi 2019 kan ses her.

 

Tillæg til Planstrategi 2019

Tillæg til Planstrategi 2019 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 29. januar 2020 og er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk

Tillæg til Planstrategi 2019

Med offentliggørelse af tillæg til Planstrategi 2019 beslutter Hedensted Byråd, at der skal ske en delvis revision af emnerne kulturmiljøer og støj.

Der er åbent for bemærkninger i perioden fra den 13. marts til den 8. maj 2020. Herefter drøfter byrådet de fremkomne idéer, forslag og bemærkninger. Ud fra denne drøftelse taget byrådet stilling til, om der skal ske ændringer i tillægget.

Idéer, forslag og bemærkninger kan sendes pr. mail til planogudvikling@hedensted.dk
Eller alternativt pr. port til adressen:
Hedensted Kommune
Plan & Udvikling
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Det skal være i hænde senest den 8. maj 2020

Miljøscreening

Hedensted Kommune har screenet tillægget til Planstrategi 2019 for miljøpåvirkninger, og det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlige. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af tillægget og har afgjort, at det ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Afgørelsen begrundes med, at der er tale om planlægning på et strategisk og overordnet niveau. Der vil skulle foretages en konkret vurdering i forbindelse med den videre planlægning, når afgrænsning, disponering og omfang af de enkelte områder kendes mere detaljeret. Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 20. december 2019 til den 10. januar 2020 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslaget.

Miljøscreening