Offentliggørelse af honorar

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen skal oplyse størrelsen af deres vederlag. Du kan se dokumentationen her på siden.

I henhold til lov om kommunernes styrelse §16e, skal medlemmer af Kommunalbestyrelsen oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til Kommunalbestyrelsen. 

Kommmunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Oplysningsforpligtelsen omfatter kun honorarer. Andre udbetalinger, som er knyttet til varetagelsen af det pågældende hverv, er ikke omfattet.
F.eks. mødediæter, kørselsgodtgørelse, diverse udlæg samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste