Alkoholbevilling

Hedensted Kommune har sammen med Sydøstjyllands Politi og 6 kommuner udarbejdet en fælles strategi på restaurations- og bevillingsområdet. Det 6 kommuner er: Billund, Fredericia, Horsens, Kolding, Skanderborg og Vejle kommuner.
Strategien skal være med til at skabe en ensartet og gennemsigtig administration af reglerne inden for restaurations- og bevillingsområdet. Hermed sikres ansøgeren en ensartet og korrekt behandling.

Det er også formålet:
 • at skabe gode rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for borgere og gæster
 • at fremme et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i passende balance inden for de forskellige kategorier 
 • at sikre restaurationernes indpasning i det omkringliggende miljø, herunder bl.a. hensyntagen til de visuelle, fysiske og tekniske forhold 
 • at mindske generne over for de omkringboende 
 • at modvirke uregelmæssigheder og konkurrenceforvridning ved at sætte fokus på kvalitet, betjening, produkt og oplevelse 
 • at modvirke markedsføring af billige alkoholiske drikkevarer rettet mod børn og unge 
 • at modvirke salg, køb og indtagelse af narkotiske stoffer i restaurationsmiljøet 
 • at sikre ro og orden i festmiljøet ved et tæt samarbejde mellem de involverede parter – herunder anvendelse af visitationszoner og karantæne/forbudsregler 
 • at kommunerne efter behov i samarbejde med Politiet etablerer videoovervågning af sammenhængende restaurationsmiljøer jf. lovgivningen og kommunernes planer for placering af restaurationer, og 
 • at modvirke ulovlig forskelsbehandling.

Strategien revideres som minimum ved starten af en ny byrådsperiode, så den altid er tilpasset de aktuelle forhold i samfundet og restaurationsmiljøet. 

Den nuværende restaurationsplan træder i kraft pr. 1. marts 2009. Dog vil vilkårene i de eksisterende tilladelser være gældende indtil udløb. 

Restaurationsplanens bestemmelser anvendes:

 • ved behandling af ansøgning om alkoholbevilling
 • hvor der ønskes en væsentlig udvidelse af en bestående restaurationsvirksomheds serveringsareal
 • hvor driftsformen for bestående restaurationsvirksomhed ønskes ændret væsentligt, f.eks. fra spiserestaurant til diskotek/pub
 • hvor der ansøges om udvidet åbningstid.

Hvor får du bevilling?

Bevillingsnævnets sekretariat foretager den praktiske sagsbehandling, som bl.a. består i at udarbejde økonomiske analyser mv. Lokalpolitiet vurderer de vandelskrav, loven foreskriver. Alkoholbevilling gives af et af Byrådet nedsat Bevillingsnævn efter forhandling med Lokalpolitiet.

Afslag fra Bevillingsnævnet kan indbringes for Byrådet. Bevillingsnævnet foretager ved hver enkelt ansøgning en konkret og individuel bedømmelse af ansøgningen. 

Ansøgninger om alkoholbevillinger eller fornyelse heraf skal fra den 1. marts 2009 sendes til:
Hedensted Kommune, Borgmesterkontoret,
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Tlf.: 79 75 50 05

Ansøgning kan findes på Politiets hjemmeside eller rekvireres på Borgmesterkontoret.